Επιδότηση παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις

Standard
Με τις Αποφάσεις Αριθμ. ΓΔΟΥ 504, ΦΕΚ Β´2236/29-05-2021,δίνεται με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, ως ακολούθως: Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Standard

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

Στον ν. 2664/1998 τροποποιείται το άρθρο 6, ως ακολούθως:
1. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4164/2013 (Α΄156), αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν, ως εξής :
«2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ετών.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α) της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών.»
Αικατερίνη Φραγκιαδάκη
Δικηγόρος
tel. +30 6974386276

Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις

Standard

ΣτΕ 1260/2015 – Τμ. Δ΄ (Πενταμελής Σχηματισμός)

Η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις

Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1012/9.8.2012 πράξεως του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε’ του Ν.3296/2004.

Επειδή, όπως κρίθηκε με την 3316/2014 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.-

Και τούτο, διότι, αν και με το μέτρο αυτό εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος (δηλαδή η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού σε περίπτωση διαπιστώσεως, βάσει του πορίσματος σχετικής έρευνας, της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσας παραβάσεως, καθώς και η διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα), εν τούτοις δεν διαγράφονται στον νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό οι προϋποθέσεις της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, αλλ’ αντιθέτως, με τη χρήση αόριστων εννοιών, καταλείπεται ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση.

Επιπλέον δε, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν τίθεται από τον νόμο περιορισμός ως προς την έκταση των περιουσιακών στοιχείων, που επιτρέπεται να τίθενται υπό δέσμευση από τη Διοίκηση, ούτε, κυρίως, ως προς τη χρονική διάρκεια της δεσμεύσεως, ενώ δεν ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία της επιβολής και της άρσης της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητα του λαμβανόμενου μέτρου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, η προσβαλλόμενη πράξη στερείται νομίμου ερείσματος, διότι η λήψη των ενδίκων μέτρων ερείδεται επί της διατάξεως του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε’ του Ν.3296/2004, η οποία είναι ανεφάρμοστη, διότι αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται με το από 13.1.2015 υπόμνημα της αιτούσης αλλά εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως, ως αναγόμενος στη συνταγματικότητα του εφαρμοσθέντος κανόνος δικαίου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1012/9.8.2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.-

Η ακύρωση της ανωτέρω διοικητικής πράξεως, πάντως, δεν αίρει την επιβληθείσα με το υπ’ αριθμ. 1181/2012 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσης.

Δέχεται την υπό κρίση αίτηση.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1012/9.8.2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.-η τραπεζικών λογαριασμών παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις

Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1012/9.8.2012 πράξεως του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσης, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε’ του Ν.3296/2004.

Επειδή, όπως κρίθηκε με την 3316/2014 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου, το μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.-

Και τούτο, διότι, αν και με το μέτρο αυτό εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος (δηλαδή η διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου προσώπου για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού σε περίπτωση διαπιστώσεως, βάσει του πορίσματος σχετικής έρευνας, της εκ μέρους του τελέσεως της πιθανολογηθείσας παραβάσεως, καθώς και η διασφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για την έρευνα), εν τούτοις δεν διαγράφονται στον νόμο κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό οι προϋποθέσεις της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, αλλ’ αντιθέτως, με τη χρήση αόριστων εννοιών, καταλείπεται ευρύτατο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη Διοίκηση.

Επιπλέον δε, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν τίθεται από τον νόμο περιορισμός ως προς την έκταση των περιουσιακών στοιχείων, που επιτρέπεται να τίθενται υπό δέσμευση από τη Διοίκηση, ούτε, κυρίως, ως προς τη χρονική διάρκεια της δεσμεύσεως, ενώ δεν ρυθμίζεται ειδικότερα η διαδικασία της επιβολής και της άρσης της δεσμεύσεως των περιουσιακών στοιχείων, με πρόβλεψη διαδικαστικών εγγυήσεων ανάλογων προς τη σοβαρότητα του λαμβανόμενου μέτρου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, η προσβαλλόμενη πράξη στερείται νομίμου ερείσματος, διότι η λήψη των ενδίκων μέτρων ερείδεται επί της διατάξεως του άρθρου 30 παρ.5 περ.ε’ του Ν.3296/2004, η οποία είναι ανεφάρμοστη, διότι αντίκειται στα άρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό, ο οποίος προβάλλεται με το από 13.1.2015 υπόμνημα της αιτούσης αλλά εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως, ως αναγόμενος στη συνταγματικότητα του εφαρμοσθέντος κανόνος δικαίου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1012/9.8.2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.-

Η ακύρωση της ανωτέρω διοικητικής πράξεως, πάντως, δεν αίρει την επιβληθείσα με το υπ’ αριθμ. 1181/2012 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσης.

Δέχεται την υπό κρίση αίτηση.

Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 1012/9.8.2012 απόφαση του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.-

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. 6974386276

Προστασία καταναλωτή

Standard

ΟλΑΠ 13/2015: Πολύ σημαντική απόφαση της Ολομελείας του Ανωτάτου Ακυρωτικού που διευκρινίζει και διευρύνει την μέχρι πρότινος αμφισβητούμενη έννοια του «καταναλωτή» του ν. 2251/1994, δεχόμενη ότι οιοσδήποτε πελάτης-δανειολήπτης Τράπεζας θεωρείται «καταναλωτής» και απολαμβάνει την ειδική προστασία του άνω νόμου, δηλαδή και οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με όριο όμως την απαγόρευση κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ.επικοινωνίας : 6974386276

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Standard

 

Ανώνυμες Εταιρίες (ΚΝ 2190/1920) αλλαγές στα Άρθρα 7, 22α, 25, 39α, 43α ,43β , 107α 109, 131, 135, 144, 146  με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 –  Ν. 4403/2016

 

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν 3190/1955) αλλαγές στα Άρθρα 10, 22, με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 – Ν. 4403/2016

 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ν 4072/2012) αλλαγές στα Άρθρα 69, 98 με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 –  Ν. 4403/2016

 

Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ν 4072/2012) αλλαγές στα Άρθρα 251, 267 με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 – Ν. 4403/2016

 

Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ν 4072/2012)

 

Αφανείς Εταιρίες (Ν 4072/2012)

 

Εμπορικός Νόμος (ΒΔ 194/1.5.1835)

 

Εμπορικές Πράξεις (ΒΔ 2/14.5.1835)

 

Σήματα (Ν 4072/2012)

 

Ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987)

 

Αθέμιτος Ανταγωνισμός (Ν 146/1914)

 

Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Ν 3959/2011)

 

Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994) αλλαγή στα Άρθρα 3ιγ με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 – Ν. 4403/2016

 

Συναλλαγματική (Ν 5325/1932)

 

Αξιόγραφα (ΝΔ 17.7./13.8.1923)

 

Επιταγή (Ν 5960/1933)

 

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος Αθηνών

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276

iio9x4wx_400x400

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Standard

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας στα πλαίσια της διμερούς σύμβασης συνεργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EUIPO) με το Υπουργείο Εμπορίου διοργάνωσε στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016, σεμινάριο για δικηγόρους με θέμα:

«H νομοθετική αναθεώρηση του συστήματος σημάτων στην ΕΕ. Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων της ΕΕ»

Ομιλητές του σεμινάριο ήταν:

• Ο κος Θεόφιλος Μαργέλλος, Πρόεδρος των Τμημάτων Προσφυγών του EUIPO

Ο κίνδυνος σύγχυσης κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

•Ο κος Δημήτρης Μπότης, Υποδιευθυντή της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του EUIPO

Βασικά σημεία της νομοθετικής αναμόρφωσης του Καν. 207/2008, σύμφωνα με τον Καν.2424/2015.

•Η κα Μαρία Μπρά, Μέλος του Α’ Τμήματος Προσφυγών του EUIPO

Γεωγραφικές ενδείξεις ως απόλυτος και σχετικός λόγος απαραδέκτου μεταγενέστερου σήματος.

•και ο κος Παναγιώτης Γερουλάκος πρώην Νομικό Σύμβουλο του EUIPO

Κακή Πίστη κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Δ.Σ.Α.