Διαδικτυακή απάτη, περιουσιακή βλάβη.

Standard

ΑΠ 1308/ 2015 σε Συμβ.

Τόπος τέλεσης του εγκλήματος της διαδικτυακής απάτης είναι και εκείνος, στον οποίο επήλθε η προκληθείσα, στον παθόντα περιουσιακή βλάβη, με  αποτέλεσμα να ιδρύεται κατά τόπον αρμοδιότητα των οικείων (προ ) ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών να επιληφθούν της δικογραφίας, ασκώντας την προσήκουσα ποινική δίωξη, και διενεργώντας τις αναγκαίες πράξεις της προδικασίας ( Άρθρα 5 παρ. 3 ΠΚ, όπως προστ. με τι άρθρο 2 ν. 4267/2014, και 386 ΠΚ, και 122 ΚΠΔ)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝ ΖΩΗ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Standard

Το άρθρο 22 ΚΠολΔ ορίζει ότι γενικά αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να εισαχθεί μια διαφορά, είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο εναγόμενος έχει» την κατοικία του, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Το άρθρο 33 ΚΠολΔ (εδάφ. α), ορίζει ότι διαφορές που αφορούν την ύπαρξη και το κύρος δικαιοπραξίας εν ζωή, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της κατάρτισης της δικαιοπραξίας ή της εκπλήρωσης της παροχής. Με το άρθρο 41 ΚΠολΔ, παρέχεται στον ενάγοντα, το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ περισσότερων αρμόδιων δικαστηρίων. Τόπος της κατάρτισης της σύμβασης της πώλησης, είναι ο τόπος όπου επέρχεται η συμφωνία των συμβαλλομένων, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, για το πράγμα ή το δικαίωμα που αποτελεί το αντικείμενο της και για το τίμημα (ΑΚ 513, Γεωργιάδης – Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ, 1980, άρθρο 513, αριθ. 20). Τόπος εκπλήρωσης της παροχής νοείται αυτός που προσδιορίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο, δηλαδή, κατά σειρά, εκείνος που συνάγεται από τη δικαιοπραξία ρητά ή σιωπηρά, ή με άλλη συμφωνία έστω και άτυπη, ή από τις περιστάσεις και ιδίως από τη φύση της ενοχικής σχέσης, αλλιώς, εκείνος που καθορίζεται περαιτέρω από τους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 320-322 AΚ. Επομένως διαφορές που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή (δικαιοπραξία εν ζωή), μπορούν, κατ’ επιλογή του ενάγοντος, να εισαχθούν είτε στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο εναγόμενος, είτε στο δικαστήριο του τόπου όπου έχει καταρτιστεί η σύμβαση, είτε του τόπου της εκπλήρωσης της κατά τη σύμβαση παροχής (Εφ. Λαρ. 126/2005, ΤΝΠ. Δ.Σ.Α., Εφ. Αθ. 875/12004, Ελλ. Δνη 2005/1508, Εφ.ΑΘ. 9135/1986, Δ 18,76). Με το άρθρο 42 του Κ.Πολ.Δικ. εισάγεται ο κανόνας κατά τον οποίο η τοπική αρμοδιότητα ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. Αυτό άλλωστε επιβάλλεται και από το γεγονός ότι η αρμοδιότητα είναι διαδικαστική προϋπόθεση και ως τέτοια εξετάζεται, και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 73 Κ.Πολ.Δικ.). Ειρηνοδικείο Αχαρνών 33/2016.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276