ΑμεΑ (νέες ευεργετικές διατάξεις)

Standard
Σύμφωνα με το ν. 4674/2020 ( ΦΕΚ Ά 256/23-12-2020) προβλέπονται τα κάτωθι: Άρθρο 38 Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A ́ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α ́ 83), ως προς τη δυνατότητα ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται έως την 31.3.2021. Συνέχεια ανάγνωσης