Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, με ψηφιακά μέσα για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων και ΓΚΠΔ

Standard
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β´ 719/24-02-2021 και την Αριθμ. οικ. 72664, η διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων έχει ως ακολούθως: Συνέχεια ανάγνωσης

Δημοσίευση σε εφημερίδα αναγνώρισης σωματείου

Standard
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμό ……………….. διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «………………….» Συνέχεια ανάγνωσης

Πρακτικό Ίδρυσης Αθλητικού Σωματείου

Standard

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«……………………………………………………………..»
Στην ………………………….. σήμερα την …….. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, έχοντες κατά το
νόμο προσόντα για την ίδρυση σωματείου, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Συνέχεια ανάγνωσης