Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Standard
Η λύση του Συμφώνου Συμβίωσης που συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρήθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου κατοικίας των μερών, μπορεί να λυθεί, ως ακολούθως: Συνέχεια ανάγνωσης

Σύμφωνο συμβίωσης

Standard

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με


συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Για τη σύναψη του συμφώνου συμβίωσης απαιτείται πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τα ζευγάρια πρέπει να αποφασίσουν για την χρήση επώνυμου του συντρόφου στις κοινωνικές σχέσεις καθώς για το επώνυμο των μελλοντικών τέκνων τους

Επίσης θα μεριμνήσουν στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του συμφώνου σε περίπτωση λύσης  της συμβίωσης θέματα διατροφής. Μπορούν δε να καθορίσουν και τα κληρονομικά δικαιώματά τους.

Στο άρθρο 16 του Ν. 4387/2016 προβλέπεται ότι εξομοιώνονται πλήρως με τους έγγαμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρεώση ή περιορισμό που προβλέπεται στην κοινωνικοασφαλιστικό νομοθεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ´Αρείω Πάγω

Τηλ: 6974386276