Ποινική δίωξη για αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές

Standard
Με την παρ.1 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ Ά 33/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές (επέκταση κλιμακοστάσιων, αλλαγή χρήσης χώρου, κλπ) ασκείται η ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Συνέχεια ανάγνωσης

Ένδικη προστασία κατά της επιβολής προστίμων αυθαίρετων (ΙΙΙ)

Standard

Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό κτισμάτων ή κατασκευών ως αυθαίρετων, όπου η εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση, την αυθαίρετη μεταβολή χρήσης και την επιβολή προστίμων ανέργεσης και διατήρησης, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση ακύρωσης, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Συνέχεια ανάγνωσης

Αυθαίρετα I

Standard

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 125 ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017), αν έχει πραγματοποιηθεί υπαγωγή στο ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄174/08-08-2013), τότε είναι δυνατό με αίτηση του ενδιαφερομένου να επανυπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4495/2017.

Συνέχεια ανάγνωσης

Κολυμβητικές δεξαμενές

Standard

Με την Υπουργική Απόφαση Γ1/443/1973 ( ΦΕΚ Β΄87/24-01-1973), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 άρθρου 1 της ΥΑ ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ Β’ 120/2006), ορίζεται ότι «Κολυμβητική δεξαμενή» ή «Κολυμβητήριο» καλείται κάθε τεχνητή εν όλω ή εν μέρει δεξαμενή, τροφοδοτούμενη δι’ ύδατος, ελεγμένη κατά τους κανόνας της υγιεινής πηγής, η οποία χρησιμοποιείται προς λούση με την εμβάπτιση ολοκλήρου του σώματος, ομαδικής κολύμβησης και αναψυχής

Συνέχεια ανάγνωσης