Κολυμβητικές δεξαμενές

Standard

Με την Υπουργική Απόφαση Γ1/443/1973 ( ΦΕΚ Β΄87/24-01-1973), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 άρθρου 1 της ΥΑ ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ Β’ 120/2006), ορίζεται ότι «Κολυμβητική δεξαμενή» ή «Κολυμβητήριο» καλείται κάθε τεχνητή εν όλω ή εν μέρει δεξαμενή, τροφοδοτούμενη δι’ ύδατος, ελεγμένη κατά τους κανόνας της υγιεινής πηγής, η οποία χρησιμοποιείται προς λούση με την εμβάπτιση ολοκλήρου του σώματος, ομαδικής κολύμβησης και αναψυχής

Συνέχεια ανάγνωσης