Αθλητική νομοθεσία II

Standard
Την υπ´Αριθμ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/ 731732/22038/12328/3019 (ΦΕΚ Β´ 5770/29-12-2020) 7) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Συνέχεια ανάγνωσης