Παράβολο στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές

Standard

Στο άρθρο 45 του Ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Ά 213/2013) αναγράφεται: «3. Κατ’ εξαίρεση, στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, το παράβολο για την προσφυγή, την έφεση και την αντέφεση ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς το δύο τοις εκατό του αντικειμένου της διαφοράς και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΚΕΠΑ (όλες οι πληροφορίες)

Standard

Ο αιτών για την αξιολόγηση και τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας του από το ΚΕΠΑ, πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Συνέχεια ανάγνωσης