Υπόδειγμα «ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης άδειας λειτουργίας καταστήματος»

Standard
Στην ……. σήμερα στις ………- 2020, μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: α) αφενός της ……… εταιρείας με την επωνυμία ………………… με ΑΦΜ …………… και Δ.Ο.Υ. ……, που εδρεύει στην Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την διαχειρίστρια αυτής, ………………. και Συνέχεια ανάγνωσης