Λύση Συμφώνου Συμβίωσης

Standard
Η λύση του Συμφώνου Συμβίωσης που συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρήθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου κατοικίας των μερών, μπορεί να λυθεί, ως ακολούθως: Συνέχεια ανάγνωσης

Λύση ανενεργής Α. Ε

Standard

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμο 2190/1920 μπορεί, αν εξακριβωθεί ότι δεν υποβλήθηκαν ισολογισμοί τριετίας, μέτοχος της εταιρείας ή πιστωτής να ζητήσει τη λύση της, εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

Συνέχεια ανάγνωσης