Υποχρεώση ανάρτησης των αποδείξεων εξόδων των κοινοχρήστων

Standard

ΦΕΚ 874 Β/8-4-2013

Αγορανομική διάταξη 2/2013

Άρθρο 1

Η ανάρτηση  παραστατικών που αναφέρονται  στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1, Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων

Συνέχεια ανάγνωσης

Έκδοση διαταγής πληρωμής για κοινόχρηστα

Standard

Για την έκδοση διαταγής πληρωμής για ανείσπρακτα κοινόχρηστα απαιτούνται τα κατωτέρω έγγραφα:
Α. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των ενοίκων της πολυκατοικίας για την ανάδειξη του διαχειριστή της πολυκατοικίας.
Β. Πρακτικό της Συνέλευσης των ενοίκων της πολυκατοικίας με την απόφασή των για την επιλογή της δικαστικής οδού, προς είσπραξη των ανείσπρακτων κοινοχρήστων.

Συνέχεια ανάγνωσης