Κληρονομική αποσφράγιση II

Standard

Για αποσφράγιση οικίας από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος,  απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα από το δικαστήριο:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

2. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του αποβιώσαντος από τους κληρονόμους του.

Standard

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος σε περίπτωση «αποτυχημένης »
ιατρικής πράξης.

Η θεώρηση της επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τόσο στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και στο ελληνικό βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, περί προστασία του καταναλωτή και τις διατάξεις του ενοχικού δικαίου.
Ως σημείο εκκίνησης θα πρέπει να γίνει η λήψη του πλήρους ιατρικού φακέλου του αποβιώσαντος.

Συνέχεια ανάγνωσης

Δικαίωμα του συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού (νομολογία)

Standard

712/2009ΑΠ
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 Ν. 5638/1932, τα οποία επίσης διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ` στοιχ. α` ΝΔ 118/1973, ορίζεται, αντιστοίχως, ότι «επί των καταθέσεων τούτων δύναται να τεθή προσθέτως ο όρος, ότι, άμα τω θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεσις και ο εκ ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως εις τους λοιπούς επιζώντας, μέχρι του τελευταίου τούτων».

Συνέχεια ανάγνωσης

Σφράγιση – Αποσφράγιση I

Standard

Scan_Apofasi179

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του του νόμου 4055/2012, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από το κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο η σφράγιση προς διασφάλιση της περιουσίας του αποβιώσαντος

Συνέχεια ανάγνωσης