Έκδοση δικαστικών πιστοποιητικών

Standard

Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη, εκδίδει τα πιστοποιητικά σας για κάθε νόμιμη χρήση, γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμιμη η εκπρόθεσμη αποποίηση, εφόσον έγινε από πλάνη ή άγνοια του κληρονόμου( απόφαση)

Standard

Άρειος Πάγος 1570/2010

Προσβολή της αποδοχής της κληρονομίας που συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποίησης, λόγω πλάνης -.

Συνέχεια ανάγνωσης

Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανήλικου τέκνου (Απόφαση Ειρηνοδικείου)

Standard

Αριθμός …/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ…………………………

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………., με την παρουσία της Γραμματέας…………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις………….2017 προκειμένου να δικάσει την από……………. και με αριθμό κατάθεσης ../2016 αίτηση, που προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, με αντικείμενο την παροχή αδείας αποποίησης κληρονομιάς επαχθείσας σε ανήλικο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Συνδιαθήκη(νομολογία)

Standard

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας

423/2011

Ακυρότητα συνδιαθήκης – Ένσταση παραγραφής αναγνωριστικής της ακυρότητας διαθήκης αγωγής -. Κρίθηκε ότι η επίδικη διαθήκη συνιστά συνδιαθήκη και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη, χωρίς να μπορεί να ισχύσει κατά μετατροπή ως έγκυρη χωριστή ιδιόγραφη διαθήκη.

Συνέχεια ανάγνωσης

Δικαίωμα του συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού (νομολογία)

Standard

712/2009ΑΠ
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 Ν. 5638/1932, τα οποία επίσης διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ` στοιχ. α` ΝΔ 118/1973, ορίζεται, αντιστοίχως, ότι «επί των καταθέσεων τούτων δύναται να τεθή προσθέτως ο όρος, ότι, άμα τω θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεσις και ο εκ ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως εις τους λοιπούς επιζώντας, μέχρι του τελευταίου τούτων».

Συνέχεια ανάγνωσης

Ακυρότητα Ιδιόγραφης Διαθήκης (νομολογία)

Standard
Περίληψη

Διαθήκη ιδιόγραφη Ακυρότητα – Εννομο συμφέρον για την πρόταση ακυρότητας Αγωγή αναγνωριστική – Απαράδεκτη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης -. Η αγωγή περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης λόγω μη ιδιόχειρης γραφής και υπογραφής της έχει τον χαρακτήρα αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής. Αντικείμενο δίκης απαράδεκτη μεταβολή του, όταν ζητείται η διάγνωση ή η διάπλαση άλλης (ή και άλλης) έννομης σχέσεως από εκείνη που είχε επικαλεσθεί αρχικώς ο ενάγων αρχή διαθέσεως η μεταβολή επέρχεται ακόμη και όταν υπάρχει ταυτότητα ιστορικής αιτίας και αφορά είτε στην έκταση και το είδος είτε στη μορφή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας.Απαράδεκτη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης υπάρχει όταν με την αγωγή ζητείται η ακύρωση μιας δικαιοπραξίας ενώ με τις προτάσεις ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της η τροπή διαπλαστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό με τις προτάσεις ή με προσθήκη-αντίκρουση δεν συνιστά παραδεκτό περιορισμό αλλά απαράδεκτη μεταβολή του αγωγικού αιτήματος, η οποία δεν λαμβάνεται υπ’όψιν από το δικαστήριο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Κοινωνικοασφαλιστικές παροχές – Πότε κληρονομούνται και φορολογούνται

Standard