Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας

Standard

Ο ν. 4285/2014 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Ά 191/10-09-2014 σε τροποποίηση του ν. 927/1979 (Ά 139) και προσαρμόστηκε στην απόφαση – πλαίσιο 2008/913/ ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L328) και άλλες διατάξεις.

Συνέχεια ανάγνωσης