Η λογοδοσία από τους διαχειριστές της πολυκατοικίας

Standard

Είναι γνωστό από το αστικό δίκαιο ότι όποιος διαχειρίζεται συνολικά η εν μέρει ξένη περιουσία είναι υποχρεωμένος να αποδίδει λόγο των πράξεων του. Έτσι οι διάφοροι διαχειριστές εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν λογοδοσίαν. Ειδικά όμως για τους διαχειριστές πολυκατοικίας προκύπτουν διάφορα θέματα τα οποία με την παρούσα θέλουμε να επισημαίνουμε. Συνέχεια ανάγνωσης