Ακυρότητα Ιδιόγραφης Διαθήκης (νομολογία)

Standard
Περίληψη

Διαθήκη ιδιόγραφη Ακυρότητα – Εννομο συμφέρον για την πρόταση ακυρότητας Αγωγή αναγνωριστική – Απαράδεκτη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης -. Η αγωγή περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης λόγω μη ιδιόχειρης γραφής και υπογραφής της έχει τον χαρακτήρα αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής. Αντικείμενο δίκης απαράδεκτη μεταβολή του, όταν ζητείται η διάγνωση ή η διάπλαση άλλης (ή και άλλης) έννομης σχέσεως από εκείνη που είχε επικαλεσθεί αρχικώς ο ενάγων αρχή διαθέσεως η μεταβολή επέρχεται ακόμη και όταν υπάρχει ταυτότητα ιστορικής αιτίας και αφορά είτε στην έκταση και το είδος είτε στη μορφή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας.Απαράδεκτη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης υπάρχει όταν με την αγωγή ζητείται η ακύρωση μιας δικαιοπραξίας ενώ με τις προτάσεις ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της η τροπή διαπλαστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό με τις προτάσεις ή με προσθήκη-αντίκρουση δεν συνιστά παραδεκτό περιορισμό αλλά απαράδεκτη μεταβολή του αγωγικού αιτήματος, η οποία δεν λαμβάνεται υπ’όψιν από το δικαστήριο.

Συνέχεια ανάγνωσης