Δημοσίευση σε εφημερίδα αναγνώρισης σωματείου

Standard
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Με την υπ’ αριθμό ……………….. διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «………………….» Συνέχεια ανάγνωσης