Διόρθωση ή ερμηνεία απόφασης

Standard

Η διόρθωση ή ερμηνεία απόφασης μπορεί να γίνει, είτε με αίτηση των διαδίκων (άρθρο 109 ΚΔΔ παρ.1),  είτε και αυτεπαπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 109 ΚΔΔ παρ.2)

Συνέχεια ανάγνωσης