Υπόδειγμα «ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης άδειας λειτουργίας καταστήματος»

Standard
Στην ……. σήμερα στις ………- 2020, μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: α) αφενός της ……… εταιρείας με την επωνυμία ………………… με ΑΦΜ …………… και Δ.Ο.Υ. ……, που εδρεύει στην Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την διαχειρίστρια αυτής, ………………. και Συνέχεια ανάγνωσης

Λύση ανενεργής Α. Ε

Standard

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμο 2190/1920 μπορεί, αν εξακριβωθεί ότι δεν υποβλήθηκαν ισολογισμοί τριετίας, μέτοχος της εταιρείας ή πιστωτής να ζητήσει τη λύση της, εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Standard

 

Ανώνυμες Εταιρίες (ΚΝ 2190/1920) αλλαγές στα Άρθρα 7, 22α, 25, 39α, 43α ,43β , 107α 109, 131, 135, 144, 146  με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 –  Ν. 4403/2016

 

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ν 3190/1955) αλλαγές στα Άρθρα 10, 22, με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 – Ν. 4403/2016

 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ν 4072/2012) αλλαγές στα Άρθρα 69, 98 με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 –  Ν. 4403/2016

 

Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ν 4072/2012) αλλαγές στα Άρθρα 251, 267 με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 – Ν. 4403/2016

 

Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ν 4072/2012)

 

Αφανείς Εταιρίες (Ν 4072/2012)

 

Εμπορικός Νόμος (ΒΔ 194/1.5.1835)

 

Εμπορικές Πράξεις (ΒΔ 2/14.5.1835)

 

Σήματα (Ν 4072/2012)

 

Ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987)

 

Αθέμιτος Ανταγωνισμός (Ν 146/1914)

 

Ελεύθερος Ανταγωνισμός (Ν 3959/2011)

 

Προστασία του Καταναλωτή (Ν 2251/1994) αλλαγή στα Άρθρα 3ιγ με το Φ.Ε.Κ Α’ 125/07.07.2016 – Ν. 4403/2016

 

Συναλλαγματική (Ν 5325/1932)

 

Αξιόγραφα (ΝΔ 17.7./13.8.1923)

 

Επιταγή (Ν 5960/1933)

 

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος Αθηνών

Τηλ. επικοινωνίας 6974386276

iio9x4wx_400x400