Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

Standard

Προβλέπεται περίπτωση διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης, εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή που καθιστά επιβεβλημένη τη διόρθωση και είναι δυνατή, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση ή σε σφάλμα του ληξίαρχου (βλ. παρατηρήσεις Π. Αρβανιτάκη – 24984/ 1998 ΜπρΘες Αρμ 1999 – 248)

Συνέχεια ανάγνωσης

Σφάλμα εκ παραδρομής στο όνομα

Standard

Μια απλή αίτηση με το ιστορικό που βασίζεται στο άρθρο 13 παρ.2 του Ν.344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα για διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, ορίζεται ότι: «Σφάλματα, προφανώς εκ παραδρομής, παρεισφρήσαντα εις ληξιαρχικήν πράξιν,

μη αφορώντα δε εις τον τόπον, ημέραν, μήνα, έτος και ώραν τελέσεως του εις την πράξιν βεβαιουμένου γεγονότος, δύνανται να διορθωθούν επίσης και αδεία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή, όπου δεν εδρεύει Εισαγγελεύς, του Ειρηνοδίκου, εκδιδομένη μετά έρευναν και εξακρίβωσιν των πραγματικών στοιχείων, επί τη αιτήσει παντός έχοντος έννομον συμφέρον».

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη
Δικηγόρος
Τηλ. επικοινωνίας 6974386276