Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο Έλληνα – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Standard

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2.  Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. Όσοι πολίτες τρίτων χωρών στερούνται των ανωτέρων εγγράφων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσκόμισής των. Συνέχεια ανάγνωσης