Επαναλειτουργία του δικηγορικού γραφείου

Standard
⚖️ Το δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Φραγκιαδάκη επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020. Όπως πάντα η επίσκεψη γίνεται με προκαθορισμένο ραντεβού. Συνέχεια ανάγνωσης

Συνδιαθήκη(νομολογία)

Standard

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας

423/2011

Ακυρότητα συνδιαθήκης – Ένσταση παραγραφής αναγνωριστικής της ακυρότητας διαθήκης αγωγής -. Κρίθηκε ότι η επίδικη διαθήκη συνιστά συνδιαθήκη και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη, χωρίς να μπορεί να ισχύσει κατά μετατροπή ως έγκυρη χωριστή ιδιόγραφη διαθήκη.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ακυρότητα Ιδιόγραφης Διαθήκης (νομολογία)

Standard
Περίληψη

Διαθήκη ιδιόγραφη Ακυρότητα – Εννομο συμφέρον για την πρόταση ακυρότητας Αγωγή αναγνωριστική – Απαράδεκτη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης -. Η αγωγή περί αναγνωρίσεως της ακυρότητας ιδιόγραφης διαθήκης λόγω μη ιδιόχειρης γραφής και υπογραφής της έχει τον χαρακτήρα αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής. Αντικείμενο δίκης απαράδεκτη μεταβολή του, όταν ζητείται η διάγνωση ή η διάπλαση άλλης (ή και άλλης) έννομης σχέσεως από εκείνη που είχε επικαλεσθεί αρχικώς ο ενάγων αρχή διαθέσεως η μεταβολή επέρχεται ακόμη και όταν υπάρχει ταυτότητα ιστορικής αιτίας και αφορά είτε στην έκταση και το είδος είτε στη μορφή της αιτούμενης δικαστικής προστασίας.Απαράδεκτη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης υπάρχει όταν με την αγωγή ζητείται η ακύρωση μιας δικαιοπραξίας ενώ με τις προτάσεις ζητείται να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της η τροπή διαπλαστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό με τις προτάσεις ή με προσθήκη-αντίκρουση δεν συνιστά παραδεκτό περιορισμό αλλά απαράδεκτη μεταβολή του αγωγικού αιτήματος, η οποία δεν λαμβάνεται υπ’όψιν από το δικαστήριο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη κυρίας

Standard

Δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  • Πιστοποιητικό  πλησιεστέρων συγγενών
  • Διαθήκη ( πρωτότυπη)

Η αίτηση με το κοινό αίτημα,δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη κύριας δεν έχει αλλάζει με τις αλλαγές του  ΚΠολΔ. Κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο, τμήμα Εκουσίας Διαδικασίας και ορίζεται η δικάσιμος.

Κατά την εκδίκαση εξετάζουμε ένα μάρτυρα για την απόδειξη του γραφικού χαρακτήρα του διαθέτη.

Συνέχεια ανάγνωσης