Ακατάσχετα τα δημοτικά επιδόματα κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Standard

Στο άρθρο 51 του νόμου 4483/2017, ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017 αναγράφεται:

» Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων

Στην παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 Α114′) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Λακκούβα στο δρόμο

Standard

Σε περίπτωση υλικής ζημίας από λακκούβα στο δρόμο ελέγχουμε σε ποιόν ανήκει ο δρόμος. Μπορεί να είναι του δημοσίου ή του δήμου.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ίδιος δρόμος για τη δεξιά πλευρά του να ανήκει στον ένα δήμο και η αριστερή του στον όμορο δήμο.

Συνέχεια ανάγνωσης