Τα προνοιακά επιδόματα των ΑμεΑ ακατάσχετα και αφορολόγητα

Standard

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β´ 5855/28-12-2018 Αρθμ Δ12α /Γ.Π.οικ.68856/2202 άρθρο 11 ορίζει τα ακόλουθα:

«Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και επομένως δεν φορολογούνται.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ακατάσχετα τα δημοτικά επιδόματα κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Standard

Στο άρθρο 51 του νόμου 4483/2017, ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017 αναγράφεται:

» Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων

Στην παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 Α114′) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης