Πρακτικό Ίδρυσης Αθλητικού Σωματείου

Standard

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«……………………………………………………………..»
Στην ………………………….. σήμερα την …….. οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, έχοντες κατά το
νόμο προσόντα για την ίδρυση σωματείου, αποφασίσαμε τα παρακάτω:

Συνέχεια ανάγνωσης