Ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής και παράδοσης προκαταβολής για αγορά ακινήτου ( υπόδειγμα)

Standard

Ιδιωτικό συμφωνητικό παραλαβής και παράδοσης προκαταβολής ποσού …….. ευρώ για αγορά ακινήτου

Σήμερα, την ….του μηνός ……….. 2021 στην Αθήνα
αφ’ ενός ο μελλοντικός αγοραστής ……………………… του ………… και της
…………………., κάτοικος Αθήνας, επί της οδού …………………….., με ΑΔΤ
…………………… (ΑΤ ………………………….) και με ΑΦΜ ……………………….. (…’ ΔΟΥ
Αθηνών), εκπροσωπούμενος από την πληρεξούσια Δικηγόρο του …… με ΑΜΔΣΑ
με έδρα την ………….οδό…….. και αρ …. και

αφ’ ετέρου η μελλοντική πωλήτρια …………………. του ………………… και της
……………………., κάτοικος ……………………., επί της οδού …………….., με ΑΔΤ
………………………… (ΤΑ …………..) και με ΑΦΜ …………………….. (ΔΟΥ …………………),
εκπροσωπούμενη από την Δικηγόρο του …………………. (ΑΜ ΔΣΑ……………..), με έδρα
την οδό ……………………
συναντήθηκαν, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Υπόδειγμα «ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης άδειας λειτουργίας καταστήματος»

Standard
Στην ……. σήμερα στις ………- 2020, μεταξύ των εξής συμβαλλομένων: α) αφενός της ……… εταιρείας με την επωνυμία ………………… με ΑΦΜ …………… και Δ.Ο.Υ. ……, που εδρεύει στην Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την διαχειρίστρια αυτής, ………………. και Συνέχεια ανάγνωσης

Υπόδειγμα Πληρεξουσίου – Εξουσιοδότησης σε δικηγόρο

Standard
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ( κατ’ άρθρο 96 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ ) Η κάτωθι υπογεγραμμένη … ……του …….., κάτοικος …. , οδός ….αρ. … , κάτοχος του υπ’ αριθμ. …….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε. στις ………. από το Α.Τ…….με Α.Φ.Μ …… ..΄ Δ.Ο.Υ …. Συνέχεια ανάγνωσης