Κολυμβητικές δεξαμενές

Standard

Με την Υπουργική Απόφαση Γ1/443/1973 ( ΦΕΚ Β΄87/24-01-1973), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 άρθρου 1 της ΥΑ ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ Β’ 120/2006), ορίζεται ότι «Κολυμβητική δεξαμενή» ή «Κολυμβητήριο» καλείται κάθε τεχνητή εν όλω ή εν μέρει δεξαμενή, τροφοδοτούμενη δι’ ύδατος, ελεγμένη κατά τους κανόνας της υγιεινής πηγής, η οποία χρησιμοποιείται προς λούση με την εμβάπτιση ολοκλήρου του σώματος, ομαδικής κολύμβησης και αναψυχής

Συνέχεια ανάγνωσης

Νομοθεσία β´αποκλεισμού (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)

Standard

• Ένορκες από δικηγόρους : άρθρο 74 του ν. 4690/2020 και ν. 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας

Εμβολιασμός: ΦΕΚ Β´4792/30-10-2020

Συνέχεια ανάγνωσης

Υποχρεώση ανάρτησης των αποδείξεων εξόδων των κοινοχρήστων

Standard

ΦΕΚ 874 Β/8-4-2013

Αγορανομική διάταξη 2/2013

Άρθρο 1

Η ανάρτηση  παραστατικών που αναφέρονται  στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1, Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων

Συνέχεια ανάγνωσης

Νόμος Κατσέλη και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του για τις οφειλές των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Standard

Νόμο Κατσέλη 3869/2010 – ΦΕΚ Α 130/03-08-2010 και Ν. 4336/2015 ΦΕΚ Α 94/ 14-8-2015

Με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Μέρος Β Άρθρο 2  παρ. Α’ Υπ. Α4 Κεφ. Α άρθρα 1-4 ) τροποποιείται και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση των υπερχρεωμένων φυςικών προςώπων» και παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, εκτός των άλλων, των βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο, τη Φορολογική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνέχεια ανάγνωσης