Ακατάσχετα τα δημοτικά επιδόματα κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Standard

Στο άρθρο 51 του νόμου 4483/2017, ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017 αναγράφεται:

» Διευκόλυνση πληρωμής βοηθημάτων

Στην παρ. 2 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 Α114′) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

Συνέχεια ανάγνωσης

Ακατάσχετα τα αναδρομικά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων

Standard

Αριθμός  Γνωμοδότησης 179/2017

( Α΄Τακτική Ολομέλεια)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία, α) ότι (Τράπεζα στο κείμενο) υποχρεούται να αναγάγει το σύνολο των κατατεθέντων ποσών, που αφορούν αναδρομικώς καταβαλλόμενες συντάξεις, σε μηνιαία καταβολή και να εφαρμόσει την προστατευτική ρήτρα περί ακατασχέτου της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης,

Συνέχεια ανάγνωσης

Προνοιακό επίδομα και εργασία.

Standard

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4331/2015, ΦΕΚ    Ά /03-07-2017 προβλέπεται:

Τα άτομα με αναπηρία ( ΑμεΑ)  τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης ή και

Συνέχεια ανάγνωσης

Μείωση Εφάπαξ (νομολογία)

Standard

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 734
Ετος: 2016
Περίληψη
Πιλοτική δίκη – Δικαίωμα παρέμβασης – Κακή νομοθέτηση και αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου – Κοινωνική ασφάλιση – Σκοποί και συνταγματικό πλαίσιο – Εφ’ άπαξ βοήθημα – Βιωσιμότητα ασφαλιστικών ταμείων και μείωση ασφαλιστικών παροχών – Αναδρομικές μειώσεις – Δικαίωμα στην περιουσία και ασφαλιστικές παροχές – Αυξομειώσεις συντάξεων – Αρχή της αναλογικότητας και περικοπές συντάξεων – Εκπαιδευτικοί – Χορήγηση εφ’ άπαξ παροχής Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) – Χαρακτήρας αυτής και προϋποθέσεις χορήγησης –

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (νομολογία)

Standard

image..ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανάκληση άδειαςλειτουργίας – Διαφορές ουσίας – Αρμοδιότητα -. Η διαφορά που αφορά σε ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριας) έχει ήδη υπαχθεί ως διαφορά ουσίας στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου, εξακολουθεί δε να υπάγεται σε αυτή, διότι εξαιρέθηκε ρητά από την υπαγωγή, με το 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, στην οποία όμως υπάγονται οι αιτήσεις ακύρωσης ατομικών πράξεων που αφορούν χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής δραστηριότητας και την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Παραπομπή της αίτησης ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο για να εκδικασθεί ως προσφυγή ουσίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Μαθητές στρατιωτικών σχολών που παραιτούνται.

Standard

Οι μαθητές στρατιωτικών σχολών που παραιτούνται δεν λαμβάνουν αποζημίωση αλλά οφείλουν να καταβάλλουν.

Σχετικά με την παρ. 2 άρθρο 8 του Ν. 1911/1990 » Μαθητές των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών των κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, οι δόκιμοι κελευστές του Πολεμικού Ναυτικού όταν αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας ή και πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές της σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, υποχρεώνται να καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 50% του συνόλου των μηνιαίων καθαρών αποδοχών του λοχία και αντίστοιχων επί τον αριθμό των μηνών, που έχουν φοιτήσει στη σχολή

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναπηρία εφ όρου ζωής

Standard

Αναπήρια εφ όρου ζωήσ αρ. Φ80000/οίκ.410/18/07-01-2013:

Σε περίπτωση που προγενέστερη γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. έχει κρίνει ότι η αναπηρία διαρκεί εφ’ όρου ζωής δεν θα λαμβάνεται υπόψη μεταγενέστερη γνωμάτευση που τυχόν διαφοροποιεί την κρίση αυτή είτε ως προς τη διάρκεια είτε ως προς το ποσοστό αναπηρίας.

 

Συνέχεια ανάγνωσης

Προσφυγή ΟΑΕΕ κατά πράξεως οργάνου του (Τοπική Διοικητική Επιτροπή) – Συνταγματικότητα ρύθμισης

Standard

Κατάργηση με το άρθρο 18 του Ν. 3900/2010 της δυνατότητας όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης να προσφεύγουν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά πράξεων των οργάνων τους. Η απαγόρευση αυτή δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του ισχύοντος Συντάγματος.

Συνέχεια ανάγνωσης

Κοινωνικοασφαλιστικές παροχές – Πότε κληρονομούνται και φορολογούνται

Standard