Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής

Standard

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β´5242/12-11-2021, Απόφαση Αριθμ. οικ. 374365 η Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α ́ 80) και του π.δ.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ενδικοφανής προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας Ασύλου.

Standard
Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 Συνέχεια ανάγνωσης

Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης αλβανικού δικαστηρίου

Standard

Απόφαση 670/2013

Περίληψη
Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου στην Ελλάδα – Σύμβαση δικαστικής αρωγής μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας – Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης αλβανικού δικαστηρίου – Δημόσια τάξη – Απόφαση διαζυγίου Αλβανικού δικαστηρίου – Επιμέλεια ανηλίκων

Συνέχεια ανάγνωσης

Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο Έλληνα – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Standard

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2.  Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. Όσοι πολίτες τρίτων χωρών στερούνται των ανωτέρων εγγράφων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσκόμισής των. Συνέχεια ανάγνωσης