Σύμβαση εμπιστευτικότητας (υπόδειγμα)

Standard


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


Στην Αθήνα σήμερα την ………,2022 μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων:

 1. Της Αικατερίνης Δ. Φραγκιαδάκη, δικηγόρου (ΑΜΔΣΑ ……..) με έδρα την Αγία Παρασκευή, οδού …… και ΑΦΜ …… εφεξής καλούμενη «Αντισυμβαλλόμενη» και
 2. Η ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «……….με επάγγελμα …,,,,,,, , οδού …,,αρ., όπως νόμιμα εκπροσωπείται δια
  του………………………………………………., εφεξής καλούμενη «Εταιρία» αναλαμβάνει την υποχρέωση της ..,,,, που της προμήθευσε
  σύμφωνα και …….της Αντισυμβαλλόμενης
  σύμφωνα με το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας
  Η Αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση την φετινή χρονιά να
  καταβάλει, σύμφωνα με το παραστατικό παραγγελίας πώλησης της Εταιρίας …….το ποσόν …….και η Εταιρία αναλαμβάνει την παροχή …….
  Σημαντικό δε είναι, η Εταιρία να της γνωρίσει ….


ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ
Με την παρούσα σύμβαση η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκλειστικής χρήσης (αντικείμενο) της Αντισυμβαλλόμενης. Η παραβίαση επισύρει ποινικές κυρώσεις εις βάρος της Εταιρείας και των μετόχων της.

Επιπλέον να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που της παρέχονται ή τις είναι προσιτές λόγω της ιδιότητας της και της σχέσης της με την Αντισυμβαλλόμενη καθώς έχει πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες εξ αφορμής και
προς το σκοπό της συνεργασίας της Αντισυμβαλλόμενης με την Εταιρία.
Συνεργασία : Ο όρος Συνεργασία περιλαμβάνει την συνεργασία μεταξύ της Αντισυμβαλλομένης και της Εταιρίας για το έργο που έχει
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών και περιγράφεται στην μεταξύ τους
με την παρούσα σύμβαση και προς το σκοπό εκπλήρωσης της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας
Εμπιστευτικές Πληροφορίες : Ο όρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει οποιαδήποτε τεχνικά, προσωπική ή επαγγελματικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική
διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, την υλικοτεχνική υποδομή και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και γενικότερα του
εξοπλισμού της Αντισυμβαλλόμενης, τις συνεργασίες της δικηγόρου ή/και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τις δραστηριότητες της, η οποία έχει περιέλθει κατά το παρελθόν στην Εταιρία και σε προστηθέντες
της, με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή στο πλαίσια της Συνεργασίας των μερών για την κύρια σύμβαση, που
αφορούν την ψηφιακή της μορφή.
Επιπλέον, ως Εμπιστευτική Πληροφορία νοούνται τα προσωπικά δεδομένων της Αντισυμβαλλόμενης και των εντολέων της έργο της
Ο όρος Έργο σημαίνει «Υπηρεσίες» σύμφωνα με την προφορική σύμβαση που έχει υπογράψει μεταξύ τους των συμβαλλόμενων μερών με
την άδεια και την πρόσβαση που παρείχε η Αντισυμβαλλόμενη από το έτος 2020 με την αγορά …. και την παροχή άδειας πρόσβασης στους Η/Υ της και στο διαδίκτυο της.

3. Η Αντισυμβαλλόμενη αναλαμβάνει την υποχρέωση την φετινή χρονιά να καταβάλει σύμφωνα με παραστατικό παραγγελία πώλησης της Εταιρίας…..
Με παροχή πρόσβασης στους Η/Υ και στο διαδίκτυο της
Αντισυμβαλλόμενης, προς εγκατάσταση, διόρθωση, πρόσθεση ή αφαίρεση …..

Υποχρεώσεις της
3.1 Ειδικότερα η Εταιρία και οι προστηθέντες της αναλαμβάνουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

i. Να μη χρησιμοποιούν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας
τους που έχει σχέση με το έργο που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και τις δραστηριότητες τους σε σχέση με την
Αντισυμβαλλόμενη.
ii. Να μην ανακοινώνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλα πρόσωπα που απασχολούνται στην Εταιρία ή σε τρίτους ή σε
προστηθέντες τους, παρά μόνο αυτά όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του έργου που έχουν αναλάβει μέσω της παρούσας
σύμβασης.
iii. Να μην αναπαράγουν οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ούτε να τις αποθηκεύουν σε ηλεκτρονική μορφή, παρά
μόνο για να φέρουν σε πέρας τις υπηρεσίες/έργο που έχουν αναλάβει από την Εταιρία ή στα πλαίσια της κύριας σύμβασης και της παρούσης
σύμβασης και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο.
iv. Να διατηρούν υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο που
περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
v. Να επιστρέφουν, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Αντισυμβαλλόμενης, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών
Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή τους.
3.2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι δεν θα διανέμουν, αποκαλύπτουν ή άλλως πως διαδίδουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες εκτός:
i. αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες είναι ή γίνονται δημόσια διαθέσιμες στο κοινό χωρίς το γεγονός αυτό να είναι αποτέλεσμα παραβίασης της Σύμβασης αυτής, όπως αυτά αποδεικνύονται από έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιευθεί ευρέως στο κοινό
ii. αν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες ζητείται να αποκαλυφθούν υποχρεωτικά από διάταξη νόμου ή από άλλη δικαστική,
δημοτική κοινοτική άλλη διοικητική αρχή που έχει αρμοδιότητα.

Λήξη ή Λύση της Σύμβασης – Όροι της Σύμβασης
i. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας της Αντισυμβαλλομένης με την Εταιρία, για οποιονδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε ζητηθεί από την Εταιρία ακόμη και πριν την λήξη ή
καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρίας η με οποιονδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους
της Εταιρίας είναι υποχρεωμένη :
α) Να σταματήσουν αμέσως να κάνουν χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών,
β) Να παραδώσουν αμέσως στην Αντισυμβαλλόμενη οποιαδήποτε
αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή της ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων γ) Να ανακοινώσουν εγγράφως κατάλογο
των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους έχουν ανακοινώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.
ii. Η υποχρέωση του απόρρητου και εχεμύθειας της Εταιρίας ισχύει καθ΄ όλη τη διάρκεια, καθώς και μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της συνεργασίας της Αντισυμβαλλομένης με την
Εταιρία.
iii. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης των υποχρεώσεων της, η Εταιρία αναλαμβάνει με την
υποχρέωση για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ζημίας της Αντισυμβαλλόμενης που αποδεδειγμένα θα υποστεί ως απόρροια της ως
άνω παραβάσεως.
iv. Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά
μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
v. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ρητά συμφωνείται ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει
από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
vi. Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως
συστατικού τύπου και αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ως συστατικού τύπου ή άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμη του όρκου.
vii. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος ii ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη ή λύση με οποιοδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και της Αντισυμβαλλομένης.
Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωση τους η παρούσα
Σύμβαση, με ανταλλαγή emails των μερών.
TA ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(υπογραφή και όνομα εκπροσώπου)

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ´Αρείω Πάγω – DPO

Τηλ: 6974386276 – 6970434892

Email : lawyersgroup6@gmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s