Διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, με ψηφιακά μέσα για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων και ΓΚΠΔ

Standard
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β´ 719/24-02-2021 και την Αριθμ. οικ. 72664, η διαδικασία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα και διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων και την εκλογή των μελών των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής με ψηφιακά μέσα των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, καθώς και τον τρόπο διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ. αυτές και για την εκλογή από αυτές των μελών των καταστατικών οργάνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 14 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26). Άρθρο 2 Περιγραφή Συστήματος – Εφορευτικές Επιτροπές
  1. Οι Γ.Σ. διεξάγονται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: Zoom, Skype, Webex). Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. που μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, οι ψηφοφορίες για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, καθώς και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των καταστατικών οργάνων, υλοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής της παρ. 2, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.». Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
  2. Με απόφαση του δικηγορικού συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα του αθλητικού σωματείου, της αθλητικής ένωσης ή της αθλητικής ομοσπονδίας, συγκροτείται τριμελής εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από δικηγόρους μέλη του οικείου συλλόγου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ένωσης ή της αθλητικής ομοσπονδίας, αντιστοίχως, που υποβάλλεται στον οικείο δικηγορικό σύλλογο το αργότερο είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ίδια ως άνω ημέρα. Με την απόφαση συγκρότησης της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο πρόεδρός της και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι διορισμένοι στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο, καθώς και δύο (2) ακόμη αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Ο πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής ορίζει, με απόφασή του, τον γραμματέα της που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) ορισθέντων τακτικών μελών και τον αναπληρωτή γραμματέα, που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) ορισθέντων αναπληρωματικών μελών. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του ορισμού τους σύμφωνα με την παρούσα και της ημέρας διεξαγωγής της Γ.Σ. τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής (τακτικά και αναπλη- ρωματικά) εκπαιδεύονται στη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».
  3. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α) το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η αθλητική ομοσπονδία, αντιστοίχως, επιτελεί ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 7 και του άρθρου 26 Γ.Κ.Π.Δ. Κάθε εφορευτική επιτροπή της παρ. 2 είναι αρμόδια για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική του οικείου αθλητικού σωματείου ή της αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας για την προστασία τέτοιων δεδομένων, τον Γ.Κ.Π.Δ., τον ν. 4624/2019 (Α’ 134) και το κατωτέρω άρθρο 5 της πα- ρούσας. Ορίζεται δε ως σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε., μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», επιτελεί ρόλο εκτελούντος την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του εκάστοτε αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών των υπεύθυνων επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία συνάπτεται μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εκάστης διεξάγουσας αρχής (σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας) Συμφωνητικό Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ. Άρθρο 3 Εκλογικοί Κατάλογοι και Πίνακες Εκλογέων. 1. Το αθλητικό σωματείο, η αθλητική ένωση ή η αθλητική ομοσπονδία καταρτίζει τον εκλογικό κατάλογο. 2.Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2725/ 1999, εφόσον πρόκειται για αθλητικό σωματείο, ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. και περιλαμβάνει τα μέλη του σωματείου τα οποία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2725/1999, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ …..”
Για περισσότερες πληροφορίες: Αικατερίνη Φραγκιαδάκη Δικηγόρος παρ´Αρείω Πάγω – DPO Τηλ: 6974386276- 6970434892 Email : lawyersgroup6@gmail.com
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s