Νομοθεσία β´αποκλεισμού (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)- διαρκής ενημέρωση

Standard

• Ένορκες από δικηγόρους : άρθρο 74 του ν. 4690/2020 και ν. 4722/15.9.2020 για παράταση ισχύος δικονομικών ρυθμίσεων λόγω πανδημίας

Εμβολιασμός: ΦΕΚ Β´4792/30-10-2020

•.Β´αποκλεισμός για το χρονικό διάστημα από 9-11/30-11-2020, ΦΕΚ Β 4899/06-11-2020 

• Συνέχεια αποκλεισμού 30-12/07-12-2020, ΦΕΚ Β´5255/ 28-11-2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 7662 

• Παράταση του β´αποκλεισμού κατά την χρονική περίοδος 07-12/14-12-2020, ΦΕΚ Β’ 5350/2020

• ΦΕΚ Β´21-12-2020, Απόφαση Aριθμ. Α.1273, Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013

• Η παράταση του Κτηματολόγιου ΦΕΚ Α΄245 ,ν. 4759/09-12-2020.

• Εκσυγχρονισμός της  Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.  ΦΕΚ Ά 245/09.12.2020, ν. 4759/20 

• Παράταση του β´αποκλεισμού μέχρι 07.01-2021 ΦΕΚ Β´ 5486/12-12-2020

• Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. ΦΕΚ Β´ 5577/17-12-2020

• Για υπαλλήλους και υπηρεσίες Δημοσίου και Αυτοδιοίκησης στη διάρκεια του lockdown, Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764

• ΦΕΚ Β´ 1/03-01-2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2, από Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´30/08-01-2021, απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293, από τις 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Ά 6/15-01-2021 αρ. 62 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν. 4745/202»

• ΦΕΚ Β´ 89/16-01-2021 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 πμ

• ΦΕΚ Β´186/23-01-2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρου- αρίου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β’ 351/29-01-2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877 από το Σάββατο, 30 Ιανουαρί- ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φε- βρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β 450/02-05-2021 ΚΥΑ οικ.5629/22/2021 Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων

• ΦΕΚ Β´454/05-02-2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´534/10-02-2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147, για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρί- ου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρ- τίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´538/11-02-2021, Αριθμ. Α. 1025, προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέω- ση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

• ΦΕΚ Β’ 13-02-2021 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769, για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534)

« τίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:«Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα»

• ΦΕΚ Β´609/16-02-2031 Απόφαση 6926, αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών για την Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής για το χρονικό διάστημα από την 16-02-2021 έως και την 17-02-2021.

• ΦΕΚ Β´648/20-02-2021 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´793/27-02-2021, Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 840-01-03-2021, Αριθμ. ΓΔΟΥ 232, επιστρεπτέα προκαταβολή 6

•ΦΕΚ Β´843/03-03-2021, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021

• ΦΕΚ Β´ 895/06-03-2021, Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 υπουργικής απόφασης, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843).

• ΦΕΚ Β´ 996/13-03-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320, για το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β’ 1076/20-03-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´1156/24-03-2021, Απόφαση Αριθμ. 1063, προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021

• ΦΕΚ Β´1194/27-03-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Ά 48/31-03-2021, ν. 4790/2021, κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανά- πτυξη, την κοινωνική προστασία και την επανα- λειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα. ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ αρθ.82-87

• ΦΕΚ Β´ 1290/01-04-2021, Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 366, επιστρεπτέα 7

• ΦΕΚ Β´ 1308/03-04-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Ά 54/09-04-2021,- αρθ. 25, Ερμηνευτική διάταξη για την επανέναρξη των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών – αρθ 26 Περιορισμός δικαστικών διακοπών για το δικαστικό έτος 2020-2021

• ΦΕΚ Β´ 1441/10-04-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β’1558/17-04-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 1592/19-04-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527, εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές

• ΦΕΚ Β´ 1682//24-04-2021, Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380, για το χρονικό διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 1761/28-04-2021, απόφαση Αριθμ. Α. 1101, Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υπο- χρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο του 2021.

• ΦΕΚ Β´ 1814/29-04-2021, απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 1872/08-05-2021, απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 1944/14-05-2021, απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 2141/22-05-2021, απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950, για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 2233/29-05-2021, απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´2366/05-06-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 2476/10-06-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 2660/19-06-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 2744/26-06-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 2879/02-07-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 3066/09-07-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.

• ΦΕΚ Β´3117/16-07-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00

• ΦΕΚ Β´ 3276/24-07-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ ΓΠ.οικ. 46819, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 3481/30-07-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 3660/07-08-2021, αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´ 3793/13-08- 2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50907, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´3899/21-08-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

• ΦΕΚ Β´3958/27-08-2021, Αποφάσεις Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52666, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – DPO

Τηλ : 6974386276- 6970434892

Email : lawyersgroup6@gmail.com

Ελαιογραφίες μου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s