Ρευματοκλοπή ( απόφαση)

Standard

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης : ……../2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος