Πτυχία πανεπιστημίων και σφραγίδα Χάγης (apostille)II

Standard

Τα πτυχία των πανεπιστημονικών σχολών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμβάσεως της Χάγης (της 5ης Οκτωβρίου 1961 – APOSTILLE), όπου η επικύρωση τους γίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που χορηγεί τη Σφραγίδα.

Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και ενδεχομένως τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.

Το πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης μεταφράζεται στη γλώσσα της χώρας που θα κατατεθεί, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Τηλ: 6974386276- 6970434892

Email: lawyersgroup6@gmail.com