Μη οριστική απόφαση «περί μη συμμόρφωση της Διοίκησης»

Standard

Με την παρούσα, μη οριστική απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καλείται ο ΕΦΚΑ ( ως καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Ε.Ε) να δώσει διευκρινήσεις για την επιστροφή μικρότερου ποσού από το παρακρατηθέν και σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

«Αριθμός πρακτικού: ……/2019

Πρακτικό συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου

Του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

(άρθρου 2 του ν.3068/2002)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο την ……….. 2019 με την εξής σύνθεση: Μαρία Λεντάρη-Τσινταράκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ. ως Πρόεδρο, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σταύρου Αναστασόπουλου, Προέδρου Εφετών Δ.Δ., που είχε κώλυμα, Δημήτριο Χ. Τοπάλογλου, Εφέτη Δ.Δ., τακτικό μέλος και Ευστράτιο Βαρβαρίδη, Εφέτη Δ.Δ., αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Σοφίας Τσέκου-Πλιάτσικα, Εφέτη Δ.Δ., που είχε κώλυμα. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος η Κωνσταντίνα Αμερικάνη, δικαστική υπάλληλος.

Για να εξετάσει την από …….Δεκεμβρίου 2018, αίτηση (αριθ. καταχ. ΜΣ …/…………-2019),

της …………., κατοίκου  …………….. Αττικής (οδός ……………), με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την …………./2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ενώπιον του Δικαστηρίου, δικάζοντος ως συμβούλιο, εμφανίσθηκε και ανέπτυξε τις απόψεις της, μετά από σχετικό αίτημά της, η δικηγόρος της αιτούσας Αικατερίνη Δ. Φραγκιαδάκη, ενώ δεν εμφανίσθηκε εκπρόσωπος του καθού.

Κατά τη συνεδρίασή του το Συμβούλιο άκουσε τον Εισηγητή Εφέτη Δ.Δ., Δημήτριο Χ. Τοπάλογλου,

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση [όπως αναπτύσσεται με το από ………….2019 υπόμνημα (ΥΠ…………/………..2019)], η οποία εισάγεται νομίμως ενώπιον του Συμβουλίου τούτου (ΣτΕ, Συμβούλιο Συμμόρφωσης ν. 3068/2002, 127/2011, 46/2013), ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3068/2002 (Α274) και του π.δ. 61/2004 (Α54), να διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ……./2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

2. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως την ……../2018 απόφαση του Μονομελούς Δοικητικού Εφετείου Αθηνών, προκύπτουν τα εξής: Με την ………../………….-1990 απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Απονομής Συντάξεων του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) χορηγήθηκε στον …………………….., σύζυγο της αιτούσας, σύνταξη λόγω γήρατος από …………..1990, προσαυξημένη με το επίδομα οικογενειακών βαρών για την σύζυγό του (αιτούσα), αφού, στη συνημμένη στην …………../…………..-1990 αίτηση συνταξιοδότησης δήλωσή του, ανέφερε ότι η σύζυγός του δεν εργαζόταν, ούτε ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Οργανισμού. Ακολούθως, με αφορμή την …………/…………2009 αίτηση της αιτούσας προς τον Ο.Α.Ε.Ε., για την μεταβίβαση σ΄ αυτή της σύνταξης του θανόντος (την…………….2009) συζύγου της, τα όργανα του Ο.Α.Ε.Ε. διαπίστωσαν ότι ο θανών σύζυγος της αιτούσας δεν εδικαιούτο το επίδομα οικογενειακών βαρών για την σύζυγό του, διότι αυτή εργαζόταν και ασφαλιζόταν στο Ι.Κ.Α. ……………………………………….. (για τις ημέρες, κατ’ έτος απασχόλησης, που αναγράφονταν στο …………./2009 έγγραφο του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών του Ι.Κ.Α.). Για τον λόγο αυτό, με την ………./…………….2009 απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε., αφενός μεταβιβάσθηκε στην αιτούσα η σύνταξη του θανόντος συζύγου της από την …………2009 και, αφετέρου, αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της συνολικού ποσού ………….€ (όπως το ποσό αυτό αναλύεται στο ………./……………2010 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκκαθάρισης Συντάξεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Ε.Ε.), που αντιστοιχεί στην προσαύξηση οικογενειακών βαρών στη σύνταξη του θανόντος συζύγου της, την οποία είχε αχρεωστήτως εισπράξει, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, με παρακράτηση του προαναφερθέντος ποσού από την απονεμηθείσα σ’ αυτήν (λόγω θανάτου του συζύγου της) σύνταξη, σε δόσεις, από την ……………..2010. Κατά του εν λόγω κεφαλαίου της απόφασης αυτής (με το οποίο αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της του ποσού της προσαύξησης της σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών που είχε αχρεωστήτως εισπράξει ο ήδη αποβιώσας σύζυγός της), η αιτούσα άσκησε την …………./………….2010 ένστασή της ενώπιον της αρμοδίας Τ.Δ.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε., η οποία απορρίφθηκε με την ………./……../…………..2010 απόφαση της Τ.Δ.Ε. του Ο.Α.Ε.Ε.  Κατά της απόφασης αυτής, η αιτούσα άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την κατατεθείσα την …………..2010 προσφυγή (καθώς και τους ΠΛ………/…………2016 πρόσθετους λόγους), που έγινε εν μέρει δεκτή με την 16579/2017 οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και, αφού ακυρώθηκε η ………/………../……………2010 απόφαση της Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε. κατά το μέρος της με το οποίο απορρίφθηκε η ………../…………….2010 ένσταση της αιτούσας κατά του κεφαλαίου της …………/……………2009 απόφασης του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε., με το οποίο αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της αιτούσας συνολικού ποσού ….,..€, υποχρεώθηκε ο Ο.Α.Ε.Ε. να επιστρέψει στην αιτούσα τα ποσά που τυχόν κατέβαλε με παρακράτηση από τη σύνταξή της σε εκτέλεση της εν λόγω απόφασης του Διευθυντή. Κατά της……………/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς ΔΠΑ ο ΕΦΚΑ (ως καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Ε.Ε.) άσκησε την από …………….2017 (αριθ. καταχ. ΑΒΕΜ …………/……………..2017) έφεση, ενώ η αιτούσα την από …………..2018 (αριθ. καταχ. ΕΠ ………./…………..2018) αντέφεση, οι οποίες απορρίφθηκαν με την ………………/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

3. Επειδή, με το ………………./…………..2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Νομικών Υποθέσεων, τμήμα Μισθωτών), που κατατέθηκε το Δικαστήριο (αρ. πρωτοκ. ΔΕΑ ……../…………………2019) κατά την παρούσα διαδικασία, υποβλήθηκε το ……………./……………2019/ΕΦΚΑ/Δνση Μη Μισθωτών Αττικής – Ανατολική/Τμήμα Συντάξεων έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι εκδόθηκε η ……../…………2018 «Τροποποιητική Απόφαση Διευθυντού» του ΕΦΚΑ, με την οποία, αφενός τροποποιήθηκε η προαναφερόμενη ………./………..2009 απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε. ως προς την παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του οικογενειακού επιδόματος που λάμβανε ο θανών σύζυγος της αιτούσας και ακυρώθηκαν οι καταλογισθείσες με την απόφαση αυτή οφειλές για την εν λόγω αιτία και, αφετέρου, δόθηκε εντολή στο Τμήμα Εκκαθάρισης να μεριμνήσει για την επιστροφή στην αιτούσα των παρακρατηθέντων ποσών, τα οποία πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό της μαζί με την σύνταξη του μήνα Μαρτίου 2019. Στην τελευταία τροποποιητική απόφαση, έχουν επισυναφθεί, αφενός το από ……………2018 έγγραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Συντάξεων του ΕΦΚΑ, στο οποίο αναγράφεται ότι το καθαρό δικαιούμενο από την αιτούσα και επιστρεπτέο ποσό ανέρχεται σε ………………€ και, αφετέρου, έγγραφο με τίτλο «Στοιχεία Master», στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία της αιτούσας καθώς και «Πληρωμές Συνταξιούχου μέσω Diaspay έτους 2019».

4. Επειδή, μετά τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται ότι η συμμόρφωση του ΕΦΚΑ (καθολικού διαδόχου του Ο.Α.Ε.Ε.) προς την ……………/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (με την οποία απορρίφθηκε, μετά από ουσιαστική κρίση, ως αβάσιμη, η ασκηθείσα από τον ΕΦΚΑ κατά της …………../2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς ΔΠΑ έφεση, καθώς και η αντέφεση της αιτούσας), δεν εμφανίζεται πλήρης, αφού από τα προσκομισθέντα σχετικώς και αναφερόμενα στην τρίτη σκέψη έγγραφα δεν προκύπτει με σαφήνεια ο λόγος για τον οποίο επιστράφηκε στην αιτούσα το ποσό των …………..€, που υπολείπεται κατά ……..€ από εκείνο (…………..€) που ορίσθηκε να επιστραφεί με το διατακτικό της απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά συνέπεια, πρέπει, να αναβληθεί η εξέταση της κρινόμενης αίτησης και να κληθεί ο καθού ΕΦΚΑ (ως καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Ε.Ε.), συμφώνως με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του π.δ. 61/2004, να διευκρινίσει πλήρως την προαναφερθείσα διαφορά, μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα του κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης, ή μη, συμμόρφωσή του προς την   …../2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αναβάλλει την οριστική εξέταση της κρινόμενης αίτησης.

Καλεί τον ΕΦΚΑ (ως καθολικό διάδοχο του Ο.Α.Ε.Ε.) να διευκρινίσει πλήρως την αναφερόμενη στο σκεπτικό διαφορά, μέσα σε ένα μήνα από τότε που θα του κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό.

Ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης την ………….-2019.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την ………… 2019 και εκδόθηκε, στην ίδια πόλη, την ……… 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΕΝΤΑΡΗ-ΤΣΙΝΤΑΡΑΚΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΗ

Θεωρήθηκε

Αθήνα, …………../2019

Ο Εισηγητής  Κ.Α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Τηλ: 6974386276

Email: lawyersgroup6@gmail.com

diokitio

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s