Οικογενειακό επίδομα συνταξιούχου (απόφαση)

Standard

 

Αριθμός απόφασης ……./2017

 

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 30ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις με δικαστή την ………..Πρωτοδίκη Δ.Δ. και γραμματέα την ………., δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης ……..,

τ η ς ……..χήρας …………κατοίκου ……..Αττικής …………..η οποία παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

κ α τ ά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών – Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών» (Ο.Α.Ε.Ε. – Τ.Σ.Α.), που εκπροσωπείται από το Διοικητή του και δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 εδ. β΄ του Κ.Δ.Δ., του πληρεξούσιου δικηγόρου …………

Αφού μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα και ……..σειράς Α΄ ειδικά έντυπα παραβόλου), όπως αυτή συμπληρώνεται με το από  δικόγραφο πρόσθετων λόγων (……………,), που νομοτύπως κατατέθηκε και επιδόθηκε στο καθ’ ου Ταμείο (βλ. την …………. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του…………..), η προσφεύγουσα ζητεί παραδεκτώς να ακυρωθεί η ……………..απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), με την οποία απερρίφθη ένστασή της κατά της …………, απόφασης του Διευθυντή της παραπάνω Διεύθυνσης του ιδίου ως άνω ασφαλιστικού Οργανισμού. Η ένσταση αυτή ασκήθηκε κατά της ανωτέρω απόφασης του Διευθυντή κατά το κεφάλαιο αυτής, με το οποίο αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της προσφεύγουσας συνολικού ποσού …………..ευρώ, που αντιστοιχεί στην προσαύξηση οικογενειακών βαρών στη σύνταξή, που είχε αχρεωστήτως εισπράξει ο, ήδη αποβιώσας στις ………., σύζυγός της, κατά το χρονικό διάστημα από τον έως ………και τον …….., με παρακράτηση του ποσού αυτού από την απονεμηθείσα στην προσφεύγουσα, λόγω θανάτου του συζύγου της, σύνταξη σε δόσεις από ……….. Επίσης, με την προσφυγή η προσφεύγουσα ζητεί την επιστροφή των ποσών καταλογισμού που παρακρατήθηκαν από ……..,, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης.

2. Επειδή, στο άρθρο 39 παρ. 1 εδ. γ` ου π.δ/τος 669/1981 της 15.6/2.7.1981 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως, ανασυντάξεως και κατατάξεως της διεπούσης το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών νομοθεσίας» (Α` 169), όπως το άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί τελικώς από το άρθρο 1 του π.δ/τος 418/1985 (Α` 146), ορίζεται ότι: «1. … γ) Από την ίδια πιο πάνω προθεσμία (1.5.1985) το ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης λόγω γήρατος ή αναπηρίας προσαυξάνεται: αα) Κατά ποσοστό 10% το μήνα, εφόσον ο συνταξιούχος είναι έγγαμος η δε σύζυγος του δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοσίου, ούτε παίρνει επίδομα από άλλη πηγή. ββ) …». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, που ερμηνεύεται πλέον ενόψει τόσο των περί ισότητας των φύλων και προστασίας της οικογένειας συνταγματικών διατάξεων όσο και της μεταβολής των κοινωνικών συνθηκών, από την άποψη της παροχής εργασίας κατά κανόνα και από τους δύο συζύγους και όχι μόνο από τον άνδρα, όπως συνέβαινε συνήθως το χρόνο κατά τον οποίο θεσπίστηκε η διάταξη, το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος που λαμβάνει ο ένας από τους συζύγους προσαυξάνεται, ανεξάρτητα από το φύλο του άλλου συζύγου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή εφόσον ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. (πρβλ. Σ.τ.Ε. επταμ. 1261/1994, 1124/2007). Η προσαύξηση αυτή της σύνταξης, που αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή, χορηγείται για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος των συνταξιούχων του Τ.Σ.Α. που είναι ασθενέστεροι από οικονομική άποψη, τέτοιοι δε θεωρούνται καταρχήν οι έγγαμοι συνταξιούχοι των οποίων ο σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ασφαλιστικό οργανισμό. Συνεπώς, των συνταξιούχων αυτών δικαιολογείται η προσαύξηση της σύνταξης κατά ποσοστό 10%. Η μη χορήγηση δε της προσαύξησης αυτής στους έγγαμους συνταξιούχους του Τ.Σ.Α. των οποίων οι σύζυγοι δεν συγκεντρώνουν τις ως άνω προϋποθέσεις (δηλαδή εργάζονται ή είναι συνταξιούχοι και, κατά κοινή πείρα, οι απολαβές τους υπερβαίνουν το ποσό της ανωτέρω προσαύξησης) δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, διότι οι προαναφερθείσες κατηγορίες συνταξιούχων του Τ.Σ.Α. δεν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες. Εξάλλου, η επίμαχη διάταξη, με το ως άνω περιεχόμενο, δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3005 – 3006/2006 επταμ., 1124/2007 επταμ., 3587/2009, 1070/2014).

3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 50 του ίδιου π.δ/τος 669/1981, ορίζεται ότι: «Καταβληθέντα αχρεωστήτως δια συντάξεις ποσά επιστρέφονται εις το Τ.Σ.Α. Με απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου Παροχών Κεντρικού μπορεί να καθορισθεί η επιστροφή των παραπάνω ποσών σε μηνιαίες δόσεις όχι περισσότερες από 24.» (όπως το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου αντικαταστάθηκε από το άρθρο 18 του π.δ/τος 425/1983, Α` 158), ενώ στο άρθρο 51 του ιδίου ως άνω π.δ/τος ορίζεται ότι: «1. Έκαστος συνταξιούχος υποχρεούται όπως καθιστά γνωστήν εις το Ταμείον αμέσως, πάσαν μεταβολήν επερχομένην εις την προσωπικήν και οικογενειακήν κατάστασιν αυτού συνεπεία γάμου, ενηλικιώσεως, θανάτου κ.λ.π. και επιφέρουσαν αλλαγήν ή διακοπήν της χορηγούμενης συντάξεως. 2. Η μετά πάροδον μηνός από της επελθούσης μεταβολής γενομένη γνωστοποίησις συνεπάγεται την επιστροφήν των αχρεωστήτως ληφθέντων ποσών.». Κατά τις ανωτέρω διατάξεις, κάθε ποσό σύνταξης, που καταβλήθηκε αχρεωστήτως από το Τ.Σ.Α., επιστρέφεται σ’ αυτό. Εξάλλου, αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης – γενική αρχή που ισχύει στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης και συμπορεύεται με τις διατάξεις αυτές – η αναζήτηση από τον ασφαλιστικό οργανισμό περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την είσπραξη τους, ο οποίος κρίνεται εκάστοτε αναλόγως των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης και πάντως, ελλείψει αντίθετης ρητής διάταξης, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ετών (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2586/2007), αν οι παροχές έχουν μεν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον ασφαλιστικό οργανισμό, ο ασφαλισμένος, όμως, έχει εισπράξει αυτές καλοπίστως. Η αναζήτηση των παροχών αυτών επιτρέπεται μόνον εφόσον κριθεί ότι αυτός ο οποίος έχει εισπράξει τα αναζητούμενα ποσά τελούσε κατά την είσπραξη τους σε δόλο έναντι του οργανισμού, η κρίση δε περί της συνδρομής του δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς (Σ.τ.Ε. 1316/2014, 3332, 1760, 814/2012, 2070/2010, 2291/2009, 154/2008, 1835/2007, 1619/2006 επταμ., κ.ά.). Ο δόλος, που αποτελεί τη νομική βάση της αναζήτησης και που πρέπει να βεβαιώνεται με πλήρως αιτιολογημένη κρίση, πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του εισπράξαντος, από τον οποίο αναζητείται κατ’ αρχήν η αχρεωστήτως καταβληθείσα παροχή. Εάν, όμως, η αναζήτηση στρέφεται κατά τρίτου προσώπου διαφορετικού από τον εισπράξαντα, ο δόλος πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο αυτού και, ειδικότερα, πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτός γνώριζε, επεδίωκε και συμμετείχε στην παράνομη είσπραξη της παροχής (ΔΕφΑθ. 3950/2015, 3701/2015, 2922/2007, 2318/2007, ΔΕφΘεσ. 900/2004 ΕΔΚΑ 2005, σ. 700). Εξάλλου, δόλια ενέργεια νοείται και η εκ μέρους του ασφαλισμένου αποσιώπηση ουσιώδους πραγματικού γεγονότος, που θεμελιώνει την διακοπή της περαιτέρω καταβολής των χορηγούμενων παροχών (βλ Σ.τ.Ε. 2070/2010,1835/2007, 1427/1979, ΔΕφΑθ. 1275/2009).

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την ……….απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Απονομής Συντάξεων του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) χορηγήθηκε στον ……………….σύζυγο της προσφεύγουσας, σύνταξη λόγω γήρατος από …………, προσαυξημένη με το επίδομα οικογενειακών βαρών για την ήδη προσφεύγουσα – σύζυγό του, αφού στην, συνημμένη στην ………, αίτηση συνταξιοδότησης, δήλωσή του ανέφερε ότι η σύζυγος του δεν εργαζόταν, ούτε ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου ή άλλου Οργανισμού. Στις ……….,,,,,, απεβίωσε και η προσφεύγουσα ζήτησε, με την …………,, αίτησή της προς τον καθ’ ου Οργανισμό, να της μεταβιβασθεί η σύνταξη του θανόντος συζύγου της. Με αφορμή την αίτηση αυτή, τα όργανα του καθ’ ου διαπίστωσαν ότι ο θανών σύζυγος της προσφεύγουσας δεν εδικαιούτο το επίδομα οικογενειακών βαρών για την σύζυγό του, καθόσον αυτή εργαζόταν και ασφαλιζόταν στο Ι.Κ.Α. από τον …………έως και τον……. και για τις ημέρες κατ’ έτους απασχόλησης που αναγράφονταν στο ……….. έγγραφο του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών του Ι.Κ.Α. Κατόπιν αυτού, με την ………,.απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε. αφενός μεταβιβάσθηκε στην προσφεύγουσα, από ………., η σύνταξη του θανόντος συζύγου της, αφετέρου αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της συνολικού ποσού ……… ευρώ (όπως το ποσό αυτό αναλύεται στο ………. έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκκαθάρισης Συντάξεων της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ο.Α.Ε.Ε.), που αντιστοιχεί στην προσαύξηση οικογενειακών βαρών στη σύνταξή, που είχε αχρεωστήτως εισπράξει ο, ήδη αποβιώσας στις ………σύζυγός της, κατά το χρονικό διάστημα από τον …..,, έως και τον………….και ειδικότερα για 4 μήνες το έτος ……….., για 12 μήνες ………, για 10 μήνες το έτος , για 1 μήνα το έτος ………, για 1 μήνα το έτος ……….για 8 μήνες το έτος …….., για 8 μήνες το έτος , για 10 μήνες το έτος ………., για 9 μήνες το έτος …..,,,, για 8 μήνες το έτος ……για 9 μήνες το έτος ………,, για 10 μήνες το έτος ……….., για 9 μήνες το έτος …….,για 12 μήνες το έτος ………, για 11 μήνες το έτος ……. και για 6 μήνες το έτος ……., με παρακράτηση του ποσού αυτού από την απονεμηθείσα σ’ αυτήν, λόγω θανάτου του συζύγου της, σύνταξη σε δόσεις, ………. Με την …..,…,,,,, ένσταση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του καθ’ ου Οργανισμού, η προσφεύγουσα στράφηκε κατά του κεφαλαίου της απόφασης αυτής, με το οποίο αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της του ποσού της προσαύξησης της σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών, που είχε αχρεωστήτως εισπράξει ο ήδη αποβιώσας σύζυγός της, επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Με την προσβαλλόμενη …………απόφαση της Τ.Δ.Ε. της ως άνω Διεύθυνσης του καθ’ ου Οργανισμού απερρίφθη η ένσταση της προσφεύγουσας, με την αιτιολογία ότι η χορηγηθείσα στον θανόντα σύζυγο της προσφεύγουσας …………σύνταξη, προσαυξήθηκε ύστερα από υπεύθυνη δήλωσή του με το οικογενειακό επίδομα για τη σύζυγό του, ………η οποία, όμως, υπήρξε ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. από το έτος ……… και ότι το Ταμείο δεν είχε λάβει γνώση του γεγονότος αυτού, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της καταβολής του εν λόγω επιδόματος.

5. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή, όπως συμπληρώνεται με το από …….. δικόγραφο πρόσθετων λόγων και αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν από …….. υπόμνημα, η προσφεύγουσα, χήρα του θανόντος ασφαλισμένου, προβάλλει, καταρχάς ότι η χορήγηση της ένδικης προσαύξησης μόνο στους έγγαμους συνταξιούχους του Τ.Σ.Α. των οποίων οι σύζυγοι δεν εργάζονται ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ασφαλιστικό οργανισμό, και όχι στους έγγαμους συνταξιούχους των οποίων οι σύζυγοι εργάζονται ή είναι συνταξιούχοι, αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά και στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας. Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με την 3/2001 απόφασή του αποφάνθηκε περί της χορήγησης του ένδικου επιδόματος στους συνταξιούχους του Δημοσίου χωρίς διακρίσεις, η διαφοροποίηση δε επί τα χείρω των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας. Ακολούθως, ισχυρίζεται ότι η είσπραξη της προσαύξησης οικογενειακών βαρών από το σύζυγό της δεν οφείλεται σε δόλο αυτού, ούτε και της ίδιας, αφού κατά το χρόνο υποβολής της αρχικής ………. αίτησης συνταξιοδότησης του συζύγου της, μετά της συνημμένης υπεύθυνης δήλωσης αυτού ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται, η προσφεύγουσα πράγματι δεν εργαζόταν (έναρξη απασχόλησης αυτής τον ……….), η μη ενημέρωση δε του καθ’ ου ασφαλιστικού οργανισμού για την έναρξη απασχόλησής της οφείλεται σε άγνοια αυτού περί της σχετικής υποχρέωσης του, ενόψει και της πολυπλοκότητας της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ και τα όργανα του Τ.Σ.Α. επέδειξαν αμελή συμπεριφορά ως προς την καταβολή του ένδικου επιδόματος, αφού η παροχή από την προσφεύγουσα εργασίας, ένεκα της οποίας υπαγόταν στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. προέκυπτε από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος που είχαν κατατεθεί στα ανωτέρω όργανα του καθ’ ου, προκειμένου ο θανών συνταξιούχος να λάβει το Ε.Κ.Α.Σ. Τέλος, προβάλλει ότι το ύψος της οφειλής που καλείται να καταβάλλει με τη δυσβάσταχτη περικοπή της πενιχρής σύνταξης που λαμβάνει θα δημιουργήσει στην ίδια απρόβλεπτες δυσμενείς οικονομικές συνέπειες στη διαβίωσή της, δεδομένου ότι μοναδική πηγή εισοδήματός της αποτελεί η ως άνω μικρή σύνταξη. Για τους λόγους αυτούς, ζητεί την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης της Τ.Δ.Ε., με την οποία απορρίφθηκε η ένστασή της, επιπλέον, δε, ζητεί την επιστροφή των ποσών καταλογισμού που μηνιαίως παρακρατούνται από τη σύνταξή της από τον καθ’ ου Οργανισμό ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης.

6. Επειδή, εξάλλου, ο Ο.Α.Ε.Ε. με την από ……… έκθεση των απόψεών του, προβάλλει ότι η προσφεύγουσα αλυσιτελώς επικαλείται την 3/2001 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, αφού ο σύζυγός της δεν έφερε την ιδιότητα του εν ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου ή του συνταξιούχου του Δημοσίου, ότι η επεκτατική εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν το δημόσιο τομέα σε συνταξιούχους άλλων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, όπως εν προκειμένω, το Τ.Σ.Α. (νυν Ο.Α.Ε.Ε.) αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταχείριση ουσιωδώς ανόμοιων περιπτώσεων, ότι η προσφεύγουσα ήταν ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. από τον ……………….έως τον και άρα ο ήδη αποβιώσας σύζυγός της δεν εδικαιούτο την ένδικη προσαύξηση, ότι με δόλο αυτός απέκρυψε επί σειρά ετών το γεγονός ότι η σύζυγός του απασχολείτο, λόγω δε της ανωτέρω κακόπιστης συμπεριφοράς του αίρεται ο χρονικός περιορισμός του ανακλητού της αρχικής πράξης χορήγησης της ένδικης προσαύξησης λόγω οικογενειακών βαρών, και ότι η επιστροφή του καταλογισθέντος στην προσφεύγουσα ποσού δεν συνεπάγεται δυσβάστακτες γι’ αυτήν συνέπειες, λόγω της τμηματικής παρακράτησης αυτού από την μηνιαία σύνταξή της, η οποία και δεν αποτελεί την μοναδική πηγή βιοπορισμού της, αφού αυτή λαμβάνει ήδη από το Ι.Κ.Α. σύνταξη γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

7. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και ενόψει των διατάξεων που παρατέθηκαν στην δεύτερη σκέψη της παρούσας απόφασης, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν, εφόσον η σύζυγος του θανόντος ασφαλισμένου ………………….και ήδη προσφεύγουσα, ……………, εργαζόταν από τον …………….. μέχρι και τον ………………….. και ασφαλιζόταν για την απασχόλησή της αυτή στο Ι.Κ.Α., όπως η ίδια συνομολογεί, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο τελευταίος δεν εδικαιούτο την επίδικη προσαύξηση της σύνταξής του λόγω οικογενειακών βαρών, για το ένδικο αυτό χρονικό διάστημα, καθόσον δεν πληρούνταν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του εφαρμοστέου εν προκειμένω εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του προεδρικού διατάγματος 669/1981, διάταξης που δεν αντίκειται, όπως προαναφέρθηκε, στα άρθρα 4 παρ. 1 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος. Εξάλλου, η επικαλούμενη 3/2001 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου έκρινε περί της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 1505/1984, που αφορά τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος στους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους, δηλαδή διάταξης μη εφαρμοστέας στην περίπτωση του θανόντος συζύγου της προσφεύγουσας, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία ή συνταξιούχος του Δημοσίου, αλλά συνταξιοδοτήθηκε από το Τ.Σ.Α., βάσει των διατάξεων του π.δ/τος 669/1981, η διάταξη δε του άρθρου 39 παρ. 1 εδ. γ΄ του ως άνω π.δ/τος, βάσει του οποίου συνταξιοδοτήθηκε ο σύζυγος της προσφεύγουσας, κατά την οποία δεν καταβάλλεται η ένδικη προσαύξηση οικογενειακών βαρών, εφόσον ο σύζυγος του συνταξιούχου του καθ’ ου εργάζεται ή είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., δεν εισάγει άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν οικογενειακή παροχή, διότι, η παράβαση της αρχής της ισότητας μεταξύ ασφαλισμένων διαφορετικών ασφαλιστικών οργανισμών, που τελούν υπό ανόμοιες συνθήκες ασφάλισης, ελέγχεται μόνο καθόσον αφορά στην εξασφάλιση ελάχιστου καθεστώτος ισοδύναμης ασφαλιστικής προστασίας, πέρα από το οποίο είναι ανεκτή η διαφοροποίηση των χορηγούμενων παροχών στους ασφαλισμένους διαφόρων ασφαλιστικών οργανισμών, με την ένδικη δε προσφυγή δεν προβάλλεται ότι η προαναφερόμενη διάταξη ανατρέπει το ελάχιστο όριο ασφαλιστικής προστασίας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη α) ότι το καθ’ ου Ταμείο δεν προβάλλει και δεν αποδεικνύει, όπως και από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει, ότι η προσφεύγουσα συνέπραξε με παράνομες ή παραπλανητικές ενέργειες, προκειμένου να εισπραχθεί το επιπλέον ποσό από το σύζυγό της, ή, έστω, ότι τελούσε σε γνώση της παράνομης είσπραξης από αυτόν, ώστε, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην τρίτη σκέψη, να συντρέχει το στοιχείο του δόλου και στο πρόσωπο του βαρυνόμενου με την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για να είναι νόμιμη η αναζήτηση αυτών, β) ότι η προσφεύγουσα ούτε με την ιδιότητά της ως κληρονόμου μπορεί να επιβαρυνθεί, αφού η οφειλή αυτή δεν ήταν γεγενημένη και δεν είχε καταλογισθεί στον κληρονομούμενο κατά το χρόνο επαγωγής της κληρονομιάς …………………, ώστε να αποτελεί βάρος αυτής, αλλά καταλογίσθηκε εκ των υστέρων και ευθέως στην ίδια ως προσωπική οφειλή (βλ. ΔΕφΑθ. 3701/2015, ΔΕφΘεσ. 900/2004), το Δικαστήριο κρίνει ότι η αναζήτηση των ποσών αυτών από την προσφεύγουσα δεν είναι νόμιμη. Ως εκ τούτου, η Τ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε., που με την προσβαλλόμενη απόφασή απέρριψε την ένσταση της προσφεύγουσας, κατά το κεφάλαιο αυτό, εσφαλμένως ερμήνευσε το νόμο και εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά και πρέπει να ακυρωθεί, όλα δε όσα το καθ’ ου ισχυρίζεται για το αντίθετο πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

8. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε., κατά το μέρος αυτής που απορρίφθηκε η ένσταση της προσφεύγουσας κατά το κεφάλαιο της ……………….. απόφασης του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του καθ’ ου Ο.Α.Ε.Ε., με το οποίο αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της συνολικού ποσού ……………….. ευρώ, που αντιστοιχεί στην προσαύξηση οικογενειακών βαρών στη σύνταξή, που είχε αχρεωστήτως εισπράξει ο, ήδη αποβιώσας στις ………………, σύζυγός της, κατά το χρονικό διάστημα από τον ………..έως και τον ………………, με παρακράτηση του ποσού αυτού από την απονεμηθείσα στην προσφεύγουσα, λόγω θανάτου του συζύγου της, σύνταξη σε δόσεις, από …………, περαιτέρω, δε, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου Οργανισμός να επιστρέψει σ’ αυτή τα ποσά που τυχόν κατέβαλε με παρακράτηση από τη σύνταξή της σε εκτέλεση της ………………… απόφασης του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε. Τέλος, πρέπει να καταπέσει εκ του καταβληθέντος παραβόλου ποσό δέκα (10) ευρώ υπέρ του Δημοσίου και να αποδοθεί στην προσφεύγουσα ποσό δεκαπέντε (15) ευρώ (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. γ΄ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται εν μέρει την προσφυγή και πρόσθετους λόγους.

Ακυρώνει την …………… απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά το μέρος που απορρίφθηκε η ……………. ένσταση της προσφεύγουσας κατά το κεφάλαιο της ……………. απόφασης του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του καθ’ ου Ο.Α.Ε.Ε., με το οποίο αποφασίσθηκε η διακοπή και ο καταλογισμός σε βάρος της προσφεύγουσας συνολικού ποσού …………………(€).

Υποχρεώνει τον καθ’ ου η προσφυγή Οργανισμό να επιστρέψει στην προσφεύγουσα τα ποσά που τυχόν κατέβαλε με παρακράτηση από τη σύνταξή της σε εκτέλεση της  απόφασης του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής του Ο.Α.Ε.Ε.

Διατάσσει να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου εκ του καταβληθέντος παραβόλου ποσό δέκα (10) ευρώ και να αποδοθεί στην προσφεύγουσα ποσό δέκα πέντε (15) ευρώ.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της …………..2017

H ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σημείωση δικηγόρου:

α. Δυσνόητη η ασφαλιστική νομοθεσία για του πολίτες.

β. Αμέλεια της Διοίκησης για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος στο συνταξιούχο, ενώ ήταν δικαιούχος Ε.Κ.Α.Σ, που η λήψη του προϋποθέτει ετήσια κατάθεση του οικογενειακού εκκαθαριστικού φόρου. Επομένως ανυπαρξία δόλου του αποβιώσαντος συνταξιούχου και κατ΄επέκταση της χήρας του.

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

τηλ: 6974386276

img_0586

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s