Διατάραξη της νομής – Υπερβολικός θόρυβος από γαυγίσματα σκύλων.

Standard

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου 246/2013

Περίληψη

Διατάραξη της νομής – Υπερβολικός θόρυβος από γαυγίσματα σκύλων – Διατάραξη κοινής ησυχίας – Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως – Κατεπείγουσα περίπτωση άμεσου κινδύνου για τη ζωή και την υγεία -. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης ως ασφαλιστικό μέτρο. Κρίθηκε ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση που συνίσταται στον άμεσο κίνδυνο των αιτούντων και των μελών της οικογένειάς τους όταν από γειτονικό ακίνητο, εκπέμπεται υπερβολικός θόρυβος από συνεχή γαυγίσματα των σκύλων που η καθής φιλοξενεί, ενώ η ίδια δεν βρίσκεται σε παράλληλη ενοίκηση μαζί τους, αλλά επισκέπτεται κατά διαστήματα το ακίνητο για να τους ταΐσει. Διαταγή των πρόσφορων στη συγκεκριμένη περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων. Υποχρέωση των αιτούντων να ασκήσουν τακτική αγωγή για την κύρια υπόθεση μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της παρούσας.

Κείμενο Απόφασης

ΑΡΙΘΜΟΣ 246/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου Παναγιώτα Λαδοπούλου και τη Γραμματέα Θεοφανώ Κυριακίδου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5-2-2013, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) Του …, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Γεωργία Παπαθανασίου και 2) της …, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, η οποία παραστάθηκε με την ίδια ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο της.

Της καθ’ ης η αίτηση: Της …, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημήτριο Μπαλτζόγλου.

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 31-10-2012 αίτηση τους, που κατέθεσαν σε αυτό το Δικαστήριο με αριθμ. κατ. 1684/2012, της οποίας ορίστηκε δικάσιμος με την ταυτάριθμη πράξη της Ειρηνοδίκου αυτή που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, για τους εκτιθέμενους σε αυτή λόγους

Ακολούθησε συζήτηση της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στα πρακτικά, αφού εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού εκθέματος.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 αριθ. 3 ΚΠολΔ στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και οι διαφορές που προκύπτουν από το άρθρο 1003 ΑΚ, το οποίο καθιερώνει περιορισμούς της κυριότητας και ορίζει ότι ο κύριος ακινήτου έχει υποχρέωση να ανέχεται την εκπομπή καπνού, αιθάλη, αναθυμιάσεων, θερμότητας, θορύβου κ.λπ., εφόσον αυτές δεν παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση του ακινήτου του ή προέρχονται από χρήση συνήθη για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 682 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 του ιδίου Κώδικα, τα δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για την αποτροπή επικειμένου κινδύνου μπορούν να διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας καταστάσεως, κατά δε το άρθρο 731 ΚΠολΔ ασφαλιστικό μέτρο είναι και η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, που συνίσταται στο ότι το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει την ενέργεια ή παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών σαφώς συνάγεται ότι η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως ως ασφαλιστικό μέτρο χωρεί, όσες φορές από το γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός αιθάλη, Θόρυβος κ.λπ., που παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση άλλου γειτονικού ακινήτου ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθόσον με τις παραπάνω εκπομπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσεως του ακινήτου που βλάπτεται (βλ. Γεωργιάδη σε ΑΚ Γεωργιάδη -Σταθόπουλου. Εισαγ. Παρατ. αρ. 1 003-1032 αριθ. 48). Στις περιπτώσεις δε αυτές που οι επενέργειες ή οι εκπομπές υπερβαίνουν τα όρια που θέτει το άρθρο 1003 ΑΚ, υπάρχει και διατάραξη της νομής του ιδιοκτήτη του βλαπτομένου ακινήτου, ο οποίος δικαιούται να εγείρει την αγωγή διαταράξεως της νομής (ΑΚ 989) ή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά τις διατάξεις των άρθρων 733-734 ΚΠολΔ (βλ. Του ση, Εμπρ. Δικ., εκδ. Δ’, σελ. 315, Γεωργιάδη, ό.π. άρθρο 1003, αριθ. 20, Κ. Παπαδοπούλου, Αγωγές Εμπρ. Δικαίου, χομ. Β’, 1992, σελ. 76, παρ. 28, AD HOC ΠΠρΘεσ 720/1992 Αρμ 1992,261, ΠΠρΟρ 34/1989 ΑρχΝ 43,378). Το ζήτημα αν κάποια ουσιώδης επενέργεια είναι σύνηθες για τα ακίνητα της περιοχής του βλάπτοντος κτήματος κρίνεται από τη φύση του και την τοποθεσία που αυτό βρίσκεται.

Εξάλλου ορίζων ο νομοθέτης ότι ο ιδιόκτητης του βλαπτομένου ακινήτου είναι υπόχρεος να ανεχθεί τις ως άνω επενέργειες εκ του βλάπτοντος κτήματος όταν προέρχονται από συνήθη χρήση για τα ακίνητα τα περιοχής του (βλάπτοντος ακινήτου) δεν σημαίνει ότι η άνω παρεχόμενη προστασία Grfov κύριο του βλάπτοντος ακινήτου τυγχάνει απεριόριστος. Έτσι δεν θα πρέπει οι βλαπτικές επενέργειες να καταλύουν και να αχρηστεύουν το δικαίωμα του ακινήτου ιδιοκτησίας, αφού δια του ως άνω άρθρου, αλλά και των επομένων τοιούτων, καθορίζονται οι προσδιοριστικοί όροι του περιεχομένου της κυριότητας και όχι οι καταλυτικοί ταύτου, οι ανωτέρω δε διατάξεις σκοπούν να καταστήσουν δυνατή τη συμβίωση μεταξύ γειτόνων διά καταλλήλου στάθμισης των εκατέρωθεν συμφερόντων και όχι την κατάλυση του ενός ακινήτου χάριν της προστασίας του άλλου τοιούτου (βλ. Τούση, Εμπρ. Δικ. εκδ. 1988, παρ. 71, Μπαλή, Εμπρ. Δικ., παρ. 31, Α. Γεωργιάδη, Εμπρ. Δικ. τομ. II «Η κυριότητα», σελ. 44).

Με τη κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες εκθέτουν ότι είναι συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και μιας αποθήκης στο υπόγειο, που βρίσκονται στη Δροσιά Αττικής εντός του συνοικισμού «ΡΕΑΣ ΕΚΑΛΗΣ», όπως ειδικότερα περιγράφονται σ’ αυτήν (αίτηση) και σε απόσταση μόλις 15 μέτρων από τα παράθυρα των υπνοδωματίων των η καθ’ ης, η οποία έχει μισθώσει όμορη μονοκατοικία, διατηρεί επτά σκύλους εντός αυτής, αλλά και στις βεράντες και ενίοτε στον κήπο, που κυκλοφορούν ελεύθερα και κατά παράβαση των αστυνομικών διατάξεων. Ότι οι σκύλοι αυτοί γαυγίζουν συνεχώς δυνατά προκαλώντας ασταμάτητα υπερβολικό θόρυβο και κατά τις ώρες της.κοινής ησυχίας, που υπερβαίνει κατά πολύ τα θεμιτά όρια, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται σοβαρά η διαβίωση των αιτούντων και των οικείων του εντός της οικίας των, επηρεάζοντας τη ψυχική υγεία τους. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, τα οποία οι αιτούντες αναλύουν λεπτομερώς στην αίτηση τους, ζητούν επικαλούμενοι κατεπείγουσα περίπτωση, συνισταμένη στον άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ίδιων και των μελών της οικογενείας των, ειδικότερα του πρώτου εξ αυτών ο οποίος είναι καρκινοπαθής και η κατάσταση αυτή επιτείνει την υγεία του, να υποχρεωθεί η καθ’ ης α) να απομακρύνει τους 7 σκύλους από την οικία και τον κήπο αυτής, που μισθώνει στη Δροσιά επί της οδού … β) να παραλείπει στο μέλλον κάθε διατάραξη της σύννομης τους και συγ κατοχή ς τους επί του ως άνω ακινήτου λόγω του θορύβου από τα γαυγίσματα των σκύλων της, επιβαλλομένης χρηματικής ποινής ποσού 500,00 ευρώ για κάθε διατάραξη, γ) να απειληθεί σε βάρος της καθ’ ης προσωπική κράτηση 6 μηνών για κάθε παράβαση της εκδοθησόμενης απόφασης και για κάθε μελλοντική διατάραξη και να καταδικασθεί στο σύνολο της δικαστικής τους δαπάνης.

Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αίτηση, η οποία είναι ορισμένη, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από την καθ’ ης, περιέχουσα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία, αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 733, 29 παρ. 1, 682 επόμ. Κ.Πολ.Δ.), είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 984 παρ. 1, 989, 1003 ΑΚ και 176, 947 Κ.Πολ.Δ., χωρίς παράλληλα το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο να προσκρούει στον απαγορευτικό κανόνα του άρθρου 692 παρ. 4 ΚΠολΔ, εφόσον εν προκειμένω πρόκειται για περίπτωση βλάβης της υγείας, οπότε ο κανόνας αυτός υποχωρεί, απορριπτόμενης για το λόγο αυτό της σχετικής ένστασης της καθ’ ής. Πρέπει, επομένως, η ένδικη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις χωρίς όρκο καταθέσεις της δεύτερης εκ των αιτούντων και της καθ’ ης η αίτηση, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του δικαστηρίου τούτου, από τις με αριθμούς α) …/7-2-2013 ένορκη κατάθεση του … που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα και β) …/7-2-2013 • ένορκη βεβαίωση της … που δόθηκε ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τον αιτούντα έγγραφα, καθώς και την όλη συζήτηση της υπόθεσης πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Οι αιτούντες είναι συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι δύο ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών, ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου και μίας αποθήκης στο υπόγειο, επί πολυκατοικίας που έχει αναγερθεί επί οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται στη Δροσιά Αττικής, εντός του συνοικισμού «ΡΕΑΣ ΕΚ Α Α ΗΣ» στη θέση «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» επί της συμβολής των οδών Οσίου Λουκά 11-13-Ανθουσών και Ναϊάδων. Το ως άνω διαμέρισμα οι αιτούντες το χρησιμοποιούν για μόνιμη κατοικία αυτών και των τέκνων τους. Η καθ’ ης έχει μισθώσει από τις … και … ένα οικόπεδο εκτάσεως 1.245,05 τ.μ. επί του οποίου είναι κτισμένη οικία αποτελούμενη από ισόγειο όροφο και ανώγειο (μονοκατοικία) συνολικού εμβαδού 153 τ.μ. περίπου, το οποίο είναι όμορο με το ως άνω που βρίσκεται το ακίνητο των αιτούντων. Στο μισθωμένο αυτό ακίνητο η καθής διατηρεί 7 σκύλους, που κυκλοφορούν ελεύθερα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας εντός της κλειδωμένης οικίας, η ίδια δε δεν κατοικεί σ’ αυτήν, παρά μόνο πηγαίνει κάποιες ημέρες προκειμένου να τους χορηγήσει τροφή, με συνέπεια οι σκύλοι να είναι χωρίς επιτήρηση και να γαβγίζουν δυνατά όλη την ημέρα, αλλά και τη νύχτα με αποτέλεσμα να ενοχλούνται οι αιτούντες. Η καθής τους σκύλους αυτούς τους είχε απομακρύνει μετά από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως με αριθμό πρωτ. 7468/5-10-2011 έγγραφο του τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής με το οποίο της ζητήθηκε η απομάκρυνση των σκύλων περισσοτέρων των 2 και ο καθαρισμός του χώρου, όπως πιθανολογήθηκε από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως με αριθμό 2429/29-8-2012 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Η καθ’ ης όμως επανέφερε τους σκύλους στην ως άνω οικία δημιουργώντας προβλήματα στους περιοίκους. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει καταγγελίες για διατάραξη της κοινής ησυχίας και έχουν υποβληθεί μηνύσεις σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί απόαστυνομικό του AT Αγ. Στεφάνου στις 3.45 η ώρα της 20-7-2012 να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων από τα γαβγίσματα, όπως το ίδιο διαπιστώθηκε και στις 22-9-2012 στις 5.20 από αστυνομικό του του AT Ν. Ερυθραίας, αλλά και στις 2-10-2012 και ώρα 4.10 από αστυνομικό του AT Αγ. Στεφάνου, καθώς και στις 13-10-2012 και ώρα 16:45 υποβλήθηκε μήνυση από αστυφύλακα της άμεσης δράσης. Εξάλλου στις 18-10-2012 και περί ώρα 16:00 υπεβλήθη μήνυση από αστυνομικό της άμεσης δράσης για διατάραξη κοινής ησυχίας όπου ο αστυνομικός διαπίστωσε ανοιχτό παράθυρο και εντός της οικίας τετράποδα ενώ ο ιδιοκτήτης απουσίαζε. Το ίδιο διαπιστώθηκε και στις 17-10-2012 και ώρα 4:29, αλλά και στις 4-12-2012 και περί ώρα 22:25, αλλά και στις 7-2-2013 και ώρα 00:30. Με την υπ’ αριθμ. 106/1-2-2013 απόφαση του Πταισματοδικείου Αμαρουσίου η καθής κηρύχθηκε ένοχη για διατάραξη κοινής ησυχίας εξαιτίας των γαβγισμάτων των σκύλων της. Παρόλα αυτά η καθ’ ης δεν συμμορφώθηκε μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, επιδεικνύοντας την ίδια συμπεριφορά σε βάρος των αιτούντων, διατηρώντας τους σκύλους εντός της οικίας χωρίς τη τήρηση των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας κατά παράβαση του άρθρου 8 ν.4039/2012. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι επειδή η οικία και ο κήπος είναι εγκαταλελειμένα και δεν καθαρίζονται τακτικά, υπάρχουν σκουπίδια παντού, είναι εστία μόλυνσης για την περιοχή, εμφανίζονται δε και ποντικοί. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της καθ’ ης η αίτηση είναι να διαταράσσεται ο καθημερινός βιολογικός ρυθμός της ζωής των αιτούντων και της οικογενείας των, η απόσταση των υπνοδωματίων των οποίων από την μισθωμένη οικία για την εγκατάσταση των σκύλων είναι 15 μέτρων. Όσον αφορά δε τον ισχυρισμό της καθ’ ης η αίτηση περί νόμιμης διατήρησης των σκύλων στο ακίνητο της δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4039/2012 όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν βιβλιάριο υγείας, στις μονοκατοικίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας», κρίνεται απορριπτέος ως ουσιαστικά αβάσιμος, διότι από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως σαφώς συνάγεται ότι για την νόμιμη διατήρηση των ζώων (σκύλων) απαιτείται και μόνιμη. παράλληλη ενοίκηση στην κατοικία και του ιδιοκτήτη των ζώων, γεγονός που δεν συμβαίνει εν προκειμένω, καθόσον η καθ’ ης η ίδια παραδέχτηκε στο ακροατήριο, ότι κατοικεί αλλού και πηγαίνει για να τους ταΐσει κάθε 2 ημέρες, ότι τα παράθυρα τα έχει κλειστά και μόνο σε ένα μπαλκόνι βγαίνουν οι σκύλοι από το πίσω μέρος. Συνεπώς οι εν λόγω σκύλοι δεν αποτελούν γι’ αυτήν ζώα συντροφιάς, αφού τους έχει μόνιμα κλεισμένους εντός της μισθωμένης οικίας και κυρίως δεν βρίσκεται σε παράλληλη ενοίκηση μαζί τους (βλ. Ν. Λεμπέση, ΕλλΔνη 1990, 291). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι ανωτέρω εκπομπές (θόρυβοι) από το ακίνητο των καθ’ ων δεν είναι σύνηθες για τα ακίνητα της εν λόγω περιοχής, η οποία δεν είναι αγροτική ή περιοχή που δέχεται κάποια επιβάρυνση από άλλες σχετικές μονάδες, αλλά αντιθέτως είναι συνοικισμός στην οποία βρίσκονται αποκλειστικά κατοικίες. Επομένως οι ως άνω θόρυβοι που προέρχονται από τα γαβγίσματα των σκύλων της καθ’ ης υπερβαίνουν το κατ’ άρθρο 1003 ΑΚ θεμιτό όριο και δεν είναι υποχρεωμένοι οι αιτούντες να τις ανέχονται, καθόσον αυτές, αφενός δεν προέρχονται από συνήθη χρήση για τα ακίνητα τα περιοχής και αφετέρου παραβλάπτουν ουσιωδώς τη χρήση του ακινήτου των αιτούντων, διότι καθιστούν αφόρητη τη διαβίωση στην οικία των ιδίων και των μελών τα οικογενείας των, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 15 μέτρων από την ως άνω εγκατάσταση των σκύλων. Το καλοκαίρι δε η κατάσταση είναι αφόρητη για τους αιτούντες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η χρήση του ακινήτου των, οι οποίοι πλέον βρίσκονται σε συνεχή αναστάτωση. Περαιτέρω πιθανολογείται ότι από ο θόρυβος λόγω των δυνατών γαυγισμάτων των σκύλων δημιούργησε προβλήματα υγείας στους αιτούντες, όπως εκνευρισμό, αϋπνίες κ.λ.π και κινδυνεύει να επιβαρυνθεί και η προβληματική υγεία του πρώτου εκ των αιτούντων, ο οποίος είναι καρκινοπαθής.

Ύστερα από τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν αναμφίβολα διαταρακτικές πράξεις της νομής των αιτούντων, αφού παραβλάπτεται ουσιωδώς η χρήση του ακινήτου των και ενόψει του ότι δημιουργήθηκε άμεσος κίνδυνος, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σχέση με την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης της υγείας των αιτούντων και των μελών της οικογενείας των από τις πιο πάνω επιβλαβείς επενέργειες, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ληφθούν τα πρόσφορα για τη συγκεκριμένη περίπτωση ασφαλιστικά μέτρα (άρθρ. 692 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.), γιατί και το ασφαλιστέο δικαίωμα των αιτούντων υπηρετεί και τη δημόσια υγεία προστατεύουν, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Οι αιτούντες οφείλουν να ασκήσουν τακτική αγωγή για την κυρία υπόθεση μέσα σε τρείς μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης (άρθρ. 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. – όπως ισχύει). Τέλος πρέπει να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη των αιτούντων σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση λόγω της ήττας της (άρθρ. 176 Κ.Πολ.Δ.), όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Υποχρεώνει τη καθ’ ης η αίτηση να απομακρύνει τους επτά (7) σκύλους από την οικία και τον κήπο αυτής που μισθώνει στην Δροσιά Αττικής, επί της οδού …

Υποχρεώνει την καθ’ ης η αίτηση να παραλείπει στο μέλλον κάθε διατάραξη της σύννομης και συγκατοχής των αιτούντων στο ακίνητο τους λόγω του θορύβου που προκαλείται από τα γαυγίσματα των σκύλων της.

Απειλεί κατα της καθ’ ης χρηματική ποινή 300,00 ευρω και προσωπική κράτηση ενός μηνός για κάθε παράβαση της προηγούμενης διάταξης.

Ορίζει προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση της παρούσας για την άσκηση τακτικής αγωγής.

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης η αίτηση τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων τριάντα (230,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Μαρούσι στις 28/02/2013 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

ΠΗΓΗ: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΔΣΑ

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Τηλ. 6974386276

image

Ελαιογραφία μου σε καμβά «chowchow”

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s