Σκύλος και τροχαίο ατύχημα (νομολογία)

Standard

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
imageΑριθ. Απόφασης: 3992
Ετος: 2001
Περίληψη
Αστική ευθύνη από αυτοκινητικό ατύχημα – Σύγκρουση αυτοκινήτου με κατοικίδιο ζώο – Ερημοδικία εναγομένου – Προσωρινά εκτελεστή απόφαση -. Κατά την τακτική διαδικασία και όχι κατά την διαδικασία των αυτοκινήτων εκδικάζεται υπόθεση αποζημίωσης κυρίου αυτοκινήτου στο οποίο προκάλεσε ζημιές σκύλος που πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, διότι η ζημία έχει ως αίτιο το σκύλο και όχι αυτοκίνητο. Ο κύριος του σκύλου, επειδή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού του, υποχρεώνεται να καταβάλει στον κύριο του αυτοκινήτου αποζημίωση.

Κείμενο Απόφασης
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθανασία Αλίμπερτη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από την Γραμματέα Πατρούλα Χρονοπούλου.

Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριο του στις 18 Μαϊου 2001 για να εκδικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος Γ.Κ. του Κ. και της Α., κατοίκου Νέας Ερυθραίας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρου του Μ.Μ..

Του εναγομένου Α.Τ., κατοίκου Αθηνών, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Ο ενάγων με την από … αγωγή του, διαδικασίας αυτοκινήτων, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με τον αριθμό … ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, το δικαστήριο, αφού:

Ακουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 10869Β/2000 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ιωάννη Κατσιμάδη, που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο πλην όμως αυτό δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. β’ του Κ.Πολ.Δ.).

Στην κρινόμενη αγωγή ο ενάγων αναφέρει ότι ο σκύλος του εναγομένου «πετάχθηκε» στο δρόμο ξαφνικά και προκάλεσε ζημίες στο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΗ … ΙΧΕ αυτοκίνητό του κατά το ατύχημα που έγινε στις 14.3.2000 στη Λεωφόρο Αργυρουπόλεως κάτω από τις ειδικές συνθήκες που περιγράφονται στην αγωγή.

Ζητεί δε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ως κύριος του σκύλου και επειδή δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού του, να του καταβάλει για αποζημίωση το ποσό των 354.922 δραχμών, με το νόμιμο τόκο, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

Η αγωγή είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 330 εδ. β’, 346,907, 908 παρ. 1δ’, 176 ΚΠολΔ. Το Δικαστήριο αυτό είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρο 14 παρ. 1α’, 22 ΚΠολΔ) να δικάσει την υπόθεση αυτή, πλην όμως όχι κατά την διαδικασία των αυτοκινήτων αλλά κατά την τακτική διαδικασία στην οποία υπάγεται εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανόνες της τακτικής (άρθρο 591 παρ. 2 ΚΠολΔ), διότι εν προκειμένω η ζημία του ενάγοντα έχει ως αίτιο το σκύλο και όχι αυτοκίνητο (βλ. παρ. 2554 Αποζημίωση από Τροχαία Αυτοκινητιστικά Ατυχήματα Αθαν. Κρητικού Εκδοση Τρίτη, Μον. Πρωτ. Πάτρας 454/1988 Επιθ.Συγκ.Δ. 1989.548). Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα, ποσοστά υπέρ του ΤΝ, ΤΧΔΚ και ΤΠΔΑ (βλ. 1216746, 1086897 ΣΑ).

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται

αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει κατά συνέπειαν, να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, διότι, εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί, αποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της, δεδομένου ότι θεωρούνται ομολογημένοι εκ μέρους του εναγομένου (άρθρο 271 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

Οσον αφορά το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα γι’ αυτό το περί τούτου αίτημα πρέπει να γίνει δεκτό. Τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρο 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), βαρύνουν τον εναγόμενο (άρθρο 176 ΚΠολΔ). Τέλος λόγω της ερημοδικίας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας (άρθρα 501 παρ. 1, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγόμενου.

Διατάζει την εκδίκαση της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία.

Ορίζει το παράβολο σε τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο (354.922) δραχμών, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Κηρύσσει την απόφαση, ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντα, τα οποία ορίζει σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Πρόεδρος: Αθανασία Αλίμπερτη

Λήμματα: Αστική ευθύνη από αυτοκινητικό ατύχημα ,Σύγκρουση αυτοκινήτου με κατοικίδιο ζώο ,Ερημοδικία εναγομένου ,Προσωρινά εκτελεστή απόφαση
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσίευση: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

Δικηγόρος παρ´ Αρείω Πάγω

Τηλ: 6974386276

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s