Επαγγελματική μίσθωση – Μη απομάκρυνση κινητών πραγμάτων από το μίσθιο. 

Standard

ΕΦΕΤΕΙΟ Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 6

Ετος: 2011

Περίληψη

Επαγγελματική μίσθωση – Μη απομάκρυνση κινητών πραγμάτων από μίσθιο ακίνητο -. Η παραμονή μέρους των εισκομισθέντων στο μίσθιο κινητών δεν δημιουργεί αξίωση του εκμισθωτή για λήψη μισθώματος, όταν έχει αποδοθεί σε αυτόν το μίσθιο, εκτός αν με την μη απομάκρυνση αυτών από το μίσθιο καθίσταται αδύνατη η «corpus» εξουσίαση των χώρων αυτού, με την οποία παρέχεται αντικειμενικά η δυνατότητα χρήσης του μισθίου από τον εκμισθωτή.
Κείμενο Απόφασης

Αριθμός 6/2011
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Γρηγόριο Λαπατά, Πρόεδρο Εφετών, Παναγιώτη Κούκλη και Μαρία Ταγκαλάκη – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Καλλιόπη Δερμάτη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Οκτωβρίου 2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:
Εκκαλούντων: 1) … και 3) …, κατοίκων Κορυδαλλού, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιός τους δικηγόρος Δημήτριος Σβόμπος, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Εφεσίβλητου: Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, το οποίο εκπροσώπησε η Δικαστική Αντιπρόσωπος Δ.Σ.Κ. Σταυρούλα Καλαμπαλίκη, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Οι εκκαλούντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 22-4-2008 και με αριθ. εκθ. κατάθ. 4624/2008 αγωγή τους επί της οποίας εκδόθηκε η 1571/2009 απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου που απέρριψε την αγωγή.

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες με την από 15-12-2009 και με αριθ. εκθ. κατάθ. 42/2010 έφεσή τους της οποίας δικάσιμος ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.
Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος και η Δικαστική αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου ανέπτυξαν τις απόψεις τους με τις προτάσεις που κατέθεσαν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Η υπό κρίση από 15-12-2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 42/2010 έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 1571/2009 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών (άρθρ. 647 επ. ΚΠολΔ), έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, εφόσον οι διάδικοι δεν επικαλούνται, ούτε άλλωστε προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας ότι έγινε επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης (άρθρ. 495, 518, 591 § 1 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της κατά την ίδια ως άνω διαδικασία (άρθρ. 533 § 1 ΚΠολΔ).
ΙΙ. Με την από 22-4-2008 αγωγή τους (αρ. εκθ. κατ. 4624/2008), οι εκκαλούντες-ενάγοντες ισχυρίσθηκαν ότι το έτος 1970 συνεκμίσθωσαν στο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο το περιγραφόμενο σ’ αυτή διώροφο κτίριο για να στεγασθεί το ΙΣΤ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς. Ότι με το από 25-7-1995 ιδιωτικό συμφωνητικό ανανεώθηκε η μίσθωση για τρία χρόνια και το μηνιαίο μίσθωμα καθορίσθηκε σε 550.000 δραχμές. Ότι ο μισθωτής, συνέχισε, παρά τη δική τους εναντίωση, να χρησιμοποιεί παρανόμως το μίσθιο και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, μέχρι την 29-5-2002, οπότε τους απέδωσε την κατοχή του. Ότι το εναγόμενο, δεν παρέδωσε το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, αφού δεν απομάκρυνε από αυτό, ως όφειλε, τα περιγραφόμενα κινητά πράγματά του, που είχαν εισκομισθεί σε αυτό. Ότι από την αιτία αυτή κατέστη αδύνατη η φυσική εξουσίαση των χώρων του μισθίου, με την οποία παρέχεται αντικειμενικά η δυνατότητα χρήσης τούτου από αυτούς, καθώς και η εκμίσθωσή του σε τρίτους, με αποτέλεσμα κατά το χρονικό διάστημα από 29-5-2002 έως 31-12-2007 να απωλέσουν μισθώματα ύψους 248.922,70 ευρώ, όπως τα μερικότερα κονδύλια αναλύονται στην αγωγή. Με βάση το ιστορικό αυτό και μετά από παραδεκτό περιορισμό της αγωγής, διά μετατροπής του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, ζήτησαν να αναγνωριστεί ότι το εναγόμενο οφείλει να τους καταβάλει το πιο πάνω ποσό των 248.922,70 ευρώ ως αποζημίωση χρήσης, με τον νόμιμο τόκο από τότε που κάθε επί μέρους μίσθωμα έπρεπε να καταβληθεί, άλλως από την επίδοση της αγωγής. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφασή του, έκρινε την αγωγή νόμιμη, πλην του αιτήματος περί αναγνωρίσεως της υποχρεώσεως του εναγομένου να καταβάλει στους ενάγοντες τόκους, το οποίο έκρινε μη νόμιμο και απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονούνται οι ενάγοντες με την κρινόμενη έφεσή τους για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και να γίνει δεκτή κατ’ ουσίαν η αγωγή τους.
ΙΙΙ. Απόδοση του μισθίου υπάρχει όταν η κατοχή αυτού επιστρέφεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή. Η απόδοση του μισθίου από το μισθωτή πρέπει να γίνεται σε όποια κατάσταση αυτό παραλήφθηκε, όπως ορίζεται ρητά στη διάταξη του άρθρου 599 παρ. 1 του ΑΚ. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο μισθωτής πρέπει να αποδώσει κενό το μίσθιο από πράγματα, μαζί με τα παραρτήματα και τα παρακολουθήματά του. Αν παραβεί την υποχρέωσή του αυτή και δεν αποκομίσει από το μίσθιο τα πράγματα που εισκόμισε, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα προκληθεί στον εκμισθωτή από την καθυστέρηση, λόγω της οποίας δεν είχε τη δυνατότητα να το διαθέσει ελεύθερο, λ.χ. να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή να το εκμισθώσει σε τρίτον (ΑΚ 330, 297, 298 σε συνδ. με 599 παρ. 1). Η παραμονή μέρους των εισκομισθέντων στο μίσθιο κινητών δεν δημιουργεί αξίωση του εκμισθωτή για λήψη μισθώματος, όταν έχει αποδοθεί σε αυτόν το μίσθιο, εκτός αν με την μη απομάκρυνση αυτών (κινητών) από το μίσθιο καθίσταται αδύνατη η «corpus» εξουσίαση των χώρων αυτού, με την οποία παρέχεται αντικειμενικά η δυνατότητα χρήσης του μισθίου από τον εκμισθωτή (ΕφΘεσ 2922/2005 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 3401/2002 Δνη 44.849).
IV. Στην προκειμένη περίπτωση, από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, τις υπ’ αριθμ. 2758 και 2759/15-12-2008 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων … ενώπιον του Ειρηνοδίκου Πειραιώς, τις οποίες επικαλούνται και προσκομίζουν οι εκκαλούντες και οι οποίες δόθηκαν μετά από προηγουμένη νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου τους (ΑΠ 1877/2005 – Δνη, 47.454) και από όλα ανεξαιρέτως τα μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενα έγγραφα τα οποία χρησιμεύουν και για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες είναι συγκύριοι ενός διώροφου κτιρίου που βρίσκεται στον Κορυδαλλό επί των οδών …, συνολικής ωφελίμου επιφανείας 335,60 τ.μ., κατά νεωτέρα δε καταμέτρηση 321,17 τ.μ. και επιφανείας ακαλύπτων χώρων 28,25 τ.μ. Το ακίνητο αυτό είχαν εκμισθώσει από κοινού, από το έτος 1970, στο Ελληνικό Δημόσιο για τη στέγαση του ΙΣΤ΄ Αστυνομικού Τμήματος Πειραιά. Με το από 25-7-1995 μισθωτήριο ανανεώθηκε η μίσθωση για τρία χρόνια και το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε σε 550.000 δραχμές. Μετά τη λήξη της μίσθωσης την 25-7-1998, το Ελληνικό Δημόσιο παρακράτησε αυθαιρέτως το μίσθιο μέχρι 29-5-2002, οπότε απέδωσε τούτο στους ενάγοντες. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο είχε εγκαταστήσει στο μίσθιο έναν ηλεκτρικό πίνακα και δύο σειρήνες. Τα κινητά αυτά πράγματα, μετά από επανειλημμένες οχλήσεις των εναγόντων, με επιμέλεια των Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, αφαίρεσε στις 25-7-2008 ο Δήμος Κορυδαλλού και μετεγκατέστησε αυτά στο νέο κτίριο που στεγάζεται το πιο πάνω Αστυνομικό Τμήμα. Η μη αφαίρεση όμως και αποκομιδή των ως άνω πραγμάτων, δεν αναίρεσε, κατά το χρονικό διάστημα από 29-5-2002 έως 31-12-2007 τη δυνατότητα κατοχής και χρήσεως του ακινήτου από τους ενάγοντες. Συγκεκριμένα οι ενάγοντες, όπως οι ίδιοι συνομολογούν με την αγωγή τους, κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του έτους 2003, εκμίσθωσαν το ακίνητό τους και ειδικότερα α) το με στοιχ. Α-1 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφανείας 95,93 τ.μ. στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, αντί μισθώματος 12.162 ευρώ, β) το με στοιχ. Α-2 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, επιφανείας 71,12 τ.μ. στον τηλεοπτικό σταθμό STAR, αντί μισθώματος 9.269,82 ευρώ, γ) το με στοιχ. Ι-1 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφανείας 78,22 τ.μ. στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ, αντί μισθώματος 12.338,07 ευρώ, δ) το με στοιχ. Ι-2 διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, επιφανείας 77,30 τ.μ. στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, αντί μισθώματος 9.269,82 ευρώ και ε) την με στοιχ. Υ-2 αποθήκη του υπογείου, επιφανείας 40,70 τ.μ. στον τηλεοπτικό σταθμό ALTER, αντί μισθώματος 4.634,91 ευρώ, προκειμένου οι πιο πάνω τηλεοπτικοί σταθμοί να εγκαταστήσουν στους μίσθιους χώρους το προσωπικό και τα μηχανήματά τους για τις ανάγκες της τηλεοπτικής κάλυψης της δίκης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» που διεξαγόταν στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού. Επίσης, την 30-7-2007, ήτοι προ της αφαιρέσεως των πιο πάνω κινητών πραγμάτων, οι ενάγοντες εξεμίσθωσαν το ακίνητό τους στην εταιρία «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΕ» για δώδεκα έτη, ήτοι από 1-1-2008 έως 31-12-2019, αντί μηνιαίου μισθώματος 2.500 ευρώ για την πρώτη τριετία, αναπροσαρμοζόμενο περαιτέρω και με τον όρο η μισθώτρια, με δαπάνες της, να κατεδαφίσει τα υπάρχοντα κτίσματα και να αναγείρει επί του οικοπέδου νέο οικοδομικό συγκρότημα. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι λόγω παραμονής των σειρήνων και του ηλεκτρικού πίνακα στο ακίνητό τους εμποδίσθηκαν, μετά την 29-5-2002, να εκμισθώσουν τούτο α) προς τον …, αντί μηνιαίου μισθώματος 3.800 ευρώ, για να το χρησιμοποιήσει ως οίκο ευγηρίας και β) προς το ιατρικό κέντρο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», αντί μηνιαίου μισθώματος 3.500 ευρώ. Η κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως, ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου καθώς και οι καταθέσεις των μαρτύρων στις ένορκες βεβαιώσεις, περί μη επιτεύξεως των επικαλουμένων εκμισθώσεων για το λόγο αυτό, δεν κρίνονται πειστικές, ενόψει των προηγουμένων εκμισθώσεων του ακινήτου προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς και στην εταιρία «ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΕ», που ήδη είχαν πραγματοποιηθεί. Με βάση τα παραπάνω περιστατικά που αποδείχθηκαν, δεν θεμελιώνεται, κατ’ άρθρον 601 ΑΚ αξίωση αποζημιώσεως των εναγόντων κατά του εναγομένου για το χρονικό διάστημα από 29-5-2002 έως 31-12-2007, αφού κατά το διάστημα αυτό, δεν κατέστη αδύνατη από τους ενάγοντες η «corpus» εξουσίαση των χώρων του ακινήτου, αντίθετα παρασχέθηκε αντικειμενικά στους τελευταίους η δυνατότητα χρήσης του ακινήτου και εκμίσθωσης αυτού. Συνεπώς, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε την αγωγή κατ’ ουσίαν, δεν έσφαλε στην εφαρμογή του νόμου και στην εκτίμηση των αποδείξεων και τα αντίθετα υποστηριζόμενα, με τον μοναδικό λόγο της έφεσης, πρέπει να απορριφθούν, καθώς και η έφεση στο σύνολό της. Τέλος οι εκκαλούντες, που ηττήθηκαν, πρέπει να καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρ. 176 και 183 ΚΠολΔ), μειουμένης όμως της αμοιβής της πληρεξουσίας αντιπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι το ελάχιστο όριο της διατιμήσεως κάθε ενέργειας, μη δυναμένης πάντως να υπερβεί για όλες τις πράξεις το χρηματικό ποσό των 293,40 ευρώ (άρθρ. 22 παρ. 1 του ν. 3693/1957, 5 παρ. 12 του ν. 1738/1987 και 2 της 134423/1992 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.
Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την από 15-12-2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 42/2010 έφεση.
Καταδικάζει τους εκκαλούντες στα δικαστικά έξοδα του εφεσιβλήτου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε διακόσια ενενήντα (-290-) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 20 Δεκεμβρίου 2010 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου στις 13 Ιανουαρίου 2011, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, του πληρεξουσίου δικηγόρου των εκκαλούντων και της Δικαστικής αντιπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου.

Πηγή : Ισοκράτης

Για περισσότερες πληροφορίες

Αικατερίνη Φραγκιαδάκη

Δικηγόρος

Τηλ: 6974386276

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s