Μείωση Εφάπαξ (νομολογία)

Standard

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 734
Ετος: 2016
Περίληψη
Πιλοτική δίκη – Δικαίωμα παρέμβασης – Κακή νομοθέτηση και αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου – Κοινωνική ασφάλιση – Σκοποί και συνταγματικό πλαίσιο – Εφ’ άπαξ βοήθημα – Βιωσιμότητα ασφαλιστικών ταμείων και μείωση ασφαλιστικών παροχών – Αναδρομικές μειώσεις – Δικαίωμα στην περιουσία και ασφαλιστικές παροχές – Αυξομειώσεις συντάξεων – Αρχή της αναλογικότητας και περικοπές συντάξεων – Εκπαιδευτικοί – Χορήγηση εφ’ άπαξ παροχής Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) – Χαρακτήρας αυτής και προϋποθέσεις χορήγησης –

Continue reading

Λύση ανενεργής Α. Ε

Standard

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμο 2190/1920 μπορεί, αν εξακριβωθεί ότι δεν υποβλήθηκαν ισολογισμοί τριετίας, μέτοχος της εταιρείας ή πιστωτής να ζητήσει τη λύση της, εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

Continue reading

Πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία του αποβιώσαντος από τους κληρονόμους του.

Standard

Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος σε περίπτωση “αποτυχημένης ”
ιατρικής πράξης.

Η θεώρηση της επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τόσο στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και στο ελληνικό βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, περί προστασία του καταναλωτή και τις διατάξεις του ενοχικού δικαίου.
Ως σημείο εκκίνησης θα πρέπει να γίνει η λήψη του πλήρους ιατρικού φακέλου του αποβιώσαντος.

Continue reading

Δικαίωμα του συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού (νομολογία)

Standard

712/2009ΑΠ
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 Ν. 5638/1932, τα οποία επίσης διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ` στοιχ. α` ΝΔ 118/1973, ορίζεται, αντιστοίχως, ότι “επί των καταθέσεων τούτων δύναται να τεθή προσθέτως ο όρος, ότι, άμα τω θανάτω οιουδήποτε των δικαιούχων, η κατάθεσις και ο εκ ταύτης λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως εις τους λοιπούς επιζώντας, μέχρι του τελευταίου τούτων”.

Continue reading

Συγχώνευση ποινών

Standard

imageΓια τη συγχώνευση ποινών συγκεντρώνουμε όλα τα αποσπάσματα των προς εκτέλεση αποφάσεων, όπως επίσης και τα αποσπάσματα των απορριπτικών εφέσεων ή άλλων δεύτερου βαθμού, άλλως παίρνουνε σφραγιδάκια περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων. Στην Αθήνα απαιτείται, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκκρεμούν άλλες προς συγχώνευση αποφάσεις ή δεν έχει εξαγορασθεί καμία από τις προς συγχώνευση. Continue reading

Επίδομα και δικαστική συμπαράσταση (II)

Standard

Τα δικαιολογητικά για τη δικαστική συμπαράσταση:

α) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΠΑ από την οποία προκύπτει ότι ο/η υπό δικαστική συμπαράσταση παρουσιάζει βαρειά νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης …
β) ΑΠΟΦΑΣΗ της Δ/νσης Υγείας και Πρόνοιας-Τμήμα Πρόνοιας
γ) ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου

Continue reading