Κατάσχεση του 1/4 της σύνταξης υπόχρεου για τη διατροφή του ανήλικου τέκνου του.

Standard

Διαδικασία

– Εκτελεστή απόφαση διατροφής.
– Επίδοση στη ΔΟΥ του καθού και της επισπεύδουσας
– Τις δύο(2) επιδόσεις αποστολή στη
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) -Γραφείο κατασχέσεων.

Continue reading

Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε σύζυγο Έλληνα – Παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Standard

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2.  Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας. Όσοι πολίτες τρίτων χωρών στερούνται των ανωτέρων εγγράφων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσκόμισής των. Continue reading

Αλλαγή ονόματος αλλοδαπής, που έλαβε την Ελληνική Ιθαγένεια (απόφαση)

Standard

Πραγματικά περιστατικά.

Στην υπόθεση αυτή, τέκνο (θυγατέρα) αλλοδαπών βαπτίστηκε Χριστιανή Ορθόδοξη με την άφιξη της οικογένειας στην Ελλάδα.

Έλαβε την Ελληνική παιδεία με την επιτυχή παρακολούθηση έξι τάξεων,  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και προς τούτο έλαβε την Ελληνική Ιθαγένεια.

Continue reading

Άδεια αποποίησης κληρονομίας για λογαριασμό ανήλικου τέκνου (Απόφαση Ειρηνοδικείου)

Standard

Αριθμός …/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ…………………………

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………., με την παρουσία της Γραμματέας…………………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις………….2017 προκειμένου να δικάσει την από……………. και με αριθμό κατάθεσης ../2016 αίτηση, που προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, με αντικείμενο την παροχή αδείας αποποίησης κληρονομιάς επαχθείσας σε ανήλικο.

Continue reading

Διαταγή προς πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων

Standard

Όταν αμφισβητείται έννομο συμφέρον από πρόσωπα που τηρούν βιβλία δημοσιότητας ιδιωτικών εγγράφων (άρθρο 791 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως :
– Στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων που τηρούν οι υποθηκοφύλακες στα υποθηκοφυλάκεια
– Στα βιβλία του κτηματολογίου
– Στα νηολόγια
– Στο μητρώο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας

Continue reading